Małopolska wspiera pszczoły
access_time 2019-03-06 05:14:00
Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, jakie mogą otrzymać wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Województwa Małopolskiego „Małopolska Pszczoła”.

Zgłoszenia do konkursu, w którym do zagospodarowania jest aż 400 tys. zł., będą przyjmowane do 22 marca br. Konkurs „Małopolska Pszczoła” to inicjatywa Województwa Małopolskiego, której celem jest ochrona owadów zapylających i roślin. O dotację na realizację związanych z tym projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Pszczoły to jedne z najbardziej pożytecznych zwierząt świata. Bez nich wokół nas zostałaby tylko pustynia. Dlatego chcemy uświadamiać, jak ważna jest ochrona tych małych, pracowitych stworzeń i wspierać inicjatywy ekologiczne, których celem jest troska o ich dobrobyt. - mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

W ramach konkursu „Małopolska Pszczoła” można starać się o dotacje m.in. na przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym – a więc szkolenia, zajęcia praktyczne czy warsztaty związane z ochroną przyrody. Wspierane będą także projekty promujące pszczelarstwo jako tradycyjną formę gospodarowania na obszarach wiejskich. Ponadto dotację mogą otrzymać inicjatywy związane z nasadzaniem roślin miododajnych i szeroko pojętą dbałością o ekologiczny charakter ekosystemów, w których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 22 marca br. Wymagane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym UMWM lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM (a nie data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu „Małopolska Pszczoła” oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A