Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego Tarnow.net.pl


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal Internetowy Tarnow.net.pl, prowadzony i udostępniany jest Użytkownikom przez firmę INTEGRA Paweł Mróz ul. Graniczna 8A 33-100 Tarnów NIP 873-137-59-48 działająca na rynku od 1998r.

2. Portal Tarnow.net.pl zwany w dalszej części regulaminu TNP funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 
3. W ramach TNP działają różne serwisy i usługi które mogą być udostępnione różnymi adresami IP lub domenami czy subdomenami.

4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z tych serwisów i usług na warunkach określonych w odrębnych regulaminach.

5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z TNP. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w TNP, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w TNP. Jednocześnie Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z TNP lub usług w nim zawartych oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 

II. DEFINICJE

1. Portal Internetowy Tarnow.net.pl w skrócie TNP - zintegrowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy INTEGRA Paweł Mróz z siedzibą w Tarnowie przy ul. Granicznej 8A zwaną dalej Administratorem.

2. Użytkownik - każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób korzysta z TNP lub zawartych w nim usług.

3. Serwisy - wyodrębnione w ramach TNP zorganizowane tematycznie strony internetowe.
 

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z TNP na podstawie zawartej umowy;
 

5. Usługi - wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez narzędzie informatyczne na rzecz Użytkowników dostępne za pośrednictwem TNP

6. Materiały - są to wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. zgromadzone przez Portal i na jego potrzeby przez partnerów a w szczególności materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


III. ZASADY KORZYSTANIA Z TNP

1. Portal Internetowy Tarnow.net.pl jest w szczególności miejscem publikowania przez redakcje portalu wcześniej zebranych, zweryfikowanych i odpowiednio przygotowanych informacji i materiałów. W ramach TNP Użytkownik może szczególności:

a) zapoznawać się z Materiałami publikowanymi na stronach TNP       

b) zamieszczać Materiały tekstowe (komentarze) w celu ich prezentowania w TNP

c) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet

d) korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika,

2. W Portalu prezentowane są zarówno treści informacyjne jak i treści reklamowe.

3. Administrator TNP w dowolnie wybranym przez siebie czasie ma prawo zamieszczania w dowolnym miejscu TNP zamieszczania treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa, stanowią integralną część TNP.

4. Administrator TNP zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w TNP, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację komentarzy lub plików Portalu.

5. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i komentarz dotyczące funkcjonowania TNP mogą być kierowane na adres: redakcja@tarnow.net.pl
 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Tarnow.net.pl oraz wszystkie Materiały w nim zawarte (utwory, znaki towarowe, bazy danych, sposób ich wyboru i zestawienia) podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w TNP przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim prezentowane w TNP Materiały są na podstawie umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawartych z tymi osobami, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Użytkownicy mogą korzystać z zawartości TNP wyłącznie w zakresie przewidzianym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych.

4. Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet w części lub w całości zawartości TNP.

5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

6. Zamieszczając jakiekolwiek Materiały w TNP Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do dysponowania tymi materiałami.
 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU TNP

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z TNP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zabrania się zamieszczania treści popierających wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, wyznaniową, etniczną, płci itp.

3. Zabrania się zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy oraz treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

4. Zabrania się zamieszczania treści propagujących używanie narkotyków lub innych, nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających.

5. Zabrania się publikowania treści zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje.

6. Zabrania się publikowania treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

7. Zabrania się rozpowszechniania na stronach TNP treści pornograficznych;

8. Zabrania się nielegalnej lub nieuprawnionej działalności komercyjnej i reklamowej.

9. Zabrania się jakąkolwiek ingerencję w strukturę informatyczną TNP mająca na celu destabilizację jego działania lub dokonywanie testów.
 

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wszelkie umieszczone przez siebie Materiały na TNP.
 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skutki wnikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkowników z TNP;

b) Materiały i komentarze, zamieszczane w Portalu TNP przez Użytkowników oraz za jakiekolwiek szkody wynikające z działań Użytkownika niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

e) szkody wynikające z błędów lub nieprawidłowo działających aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach TNP;

d) szkody wynikające z przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez Administratora, oraz te spowodowane siłą wyższą.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z TNP bez względu czy robi to zgodnie czy sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.


VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Do korzystania z Usług w TNP niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet o przepustowości minimalnej 1 Mbps oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. Do prawidłowego przeglądania zawartości TNP oraz korzystania z zawartych w nim usług zaleca się korzystanie z przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox.

3. Aby korzystać z Usług TNP zaleca się korzystanie z urządzeń posiadających następujące minimalne parametry:

Procesor - minimum 1,9 GHz Celeron 22nm

Pamięć RAM - 2 GB

Pojemność dysku - 64GB


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator informuje, że podczas korzystania z TNP w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane plikami "cookies" lub local storage. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w TNP. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności oraz używania Cookies lub local storage zawierają odrębne regulaminy dostępne TUTAJ
 

IX. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma INTEGRA Paweł Mróz z siedzibą w Tarnowie przy ul. Granicznej 8A.

2. Korzystanie z niektórych Usług w TNP Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do uruchomienia danej usługi w TNP.

3. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkowników będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

4. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Użytkowników będą wyłącznie w celu świadczenia danej Usługi.

5. Adres IP który w niektórych przypadkach jest traktowany jako dane osobowe Użyttownika jest zapisywany i może być wykorzystany w celach technicznych i analitycznych lub udostępniony odpowiednim służbom zgodnie z istniejącymi przepisami.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Administratora INTEGRA ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów lub w formie elektronicznej na adres: integra@tarnow.net.pl.
 

X. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu TNP przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem TNP.

2. Reklamacje należy składać listownie do Administratora INTEGRA ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów lub w formie elektronicznej na adres: integra@tarnow.net.pl.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez podania przyczyni i w każdym czasie.
 

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronach internetowych TNP.