Dąbrowa Tarnowska z nowym budżetem
access_time 2018-01-03 16:15:00
Na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zdania inwestycyjne przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2018 przyjęto w wysokości 76.901.173,45 zł. z tego dochody bieżące 72.998.577,12 zł, a dochody majątkowe 3.902.596,00 zł. Subwencja ogólna wynosi 25.534.983,00 zł, w tym subwencja oświatowa 15. 870.740,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 21.485.196,00 zł. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.574.654,00 zł. Dochody własne wynoszą 23.371.521,33 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3.574.654,00 zł. Dochody własne wynoszą 23.371.521,33 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą – 2.934.819,12 zł. Planowane wydatki budżetowe w 2018 r. wyniosą 83.926.947,45 zł, w tym: wydatki majątkowe – 14.150.242,20 zł, (co stanowi 16,86% ogółu budżetu), wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu Gminy – 6.280.000,00 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 306.506,04  zł. wydatki bieżące realizowane ze środków europejskich – kwota 592.053,25 zł,i pozostałe wydatki bieżące – 62.098.145,96 zł.

Ujęte w budżecie Gminy dochody w wysokości 76 901 173,45 zł nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 83.926.947,45 zł. i stąd zaplanowano w budżecie deficyt w wysokości 7.025.774,00  zł. Projekt zakłada, że deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów (w kwocie 2.594.800,00 zł.) pożyczek (w kwocie 1.989.394,00 zł.) oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  wynikających z rozliczeń kredytów  pożyczek z lat ubiegłych (w wysokości  2.441. 580,00 zł.)

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku finansowane będą m.in.  takie zadania jak: zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Dąbrowa Tarnowska i subregionie tarnowskim  na terenie Gminy  Dąbrowa Tarnowska,  przebudowa ul. Broniewskiego, Popiełuszki, ul. B. Chłopskich, budowa drogi od ul. Sucharskiego, przebudowa drogi bocznej od ul. Szarwarskiej,  drogi bocznej od ul. Zagumnie,    przebudowa chodnika  ul. Zagumnie – II etap,  przebudowa drogi gminnej  na Morzychnie,  (do Kowala), przebudowa drogi w Smęgorzowie (do Chmury) oraz modernizacja  dróg: w Sutkowie (za szkołą), w Gruszowie Wielkim , za szkołą w Szarwarku. Ponadto, zaplanowano  przebudowę drogi  gminnej Lipiny – Jeziorki, przebudowę  chodnika wzdłuż drogi gminnej  do szkoły oraz drogi  gminnej do Wójcika  w Nieczajnie Górnej, budowę chodnika w Nieczajnie Dolnej – II etap, przebudowę drogi za górą w Morzychnie – II etap, budowę przepustu na potoku Breń  w Brniku, a także   projekt i wykonanie  przejścia dla pieszych w Morzychnie.     W budżecie  uwzględniono  również opracowanie   projektu oraz przebudowę parkingu  przy bloku Nr 5  na oś. Westerplatte,   projekt + budowę chodnika  na ul. Nowej,  projekt + budowę ul. Warzywna – boczna,   projekt + budowę parkingu pod cmentarzem w Szarwarku, oraz  opracowanie projektów odbudowy  drogi  na działkach gminnych w Gruszowie Małym, na Morzychnie  „droga za lasem”, budowy chodnika w Brniku.

W ramach usuwania  skutków klęsk żywiołowych zaplanowano odbudowę drogi „Na Beleryt” w Dąbrowie Tarnowskiej, drogi „Zagumnie” w Żelazówce, drogi „Podlesie” w Szarwarku, Droga łącząca ul. Piłsudzkiego – Zagumnie. W przyszłym roku zaplanowano także dofinansowanie na realizację zadań powiatowych na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w kwocie 400 000 zł. Obok w/w inwestycji w przyszłym roku zaplanowano także  utworzenie placu targowego  w Dąbrowie Tarnowskiej i centrum inicjatyw kulturalno-społecznych „Kotłownia”, budowę i wyposażenie budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, przywrócenie witalności  przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,  modernizację Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, termomodernizację hali łuczniczej oraz opracowanie dokumentacji i modernizację budynku Szkoły w Żelazówce,  opracowanie projektu oraz termomodernizację Przedszkola Publicznego w Smęgorzowie i termomodernzacja Przedszkola Publicznego w Nieczajnie Górnej. Zaplanowano także budowę kanalizacji wsi Smęgorzów i Gruszów Mały kolejny etap,  dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Dąbrowa Tarnowska oraz dobudowę oświetlenia na terenie Gminy. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zaznaczył, że wysokość dochodów i wydatków, zawartych w projekcie budżetu jest szacunkowa i zmienia się w ciągu roku i w praktyce budżet zmieniany jest na każdej sesji Rady Miejskiej, a wszystkie planowane i realizowane zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia majątku gminy.

Uchwalenie budżetu Gminy na 2018  poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą  Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka   zapoznała radnych z treścią  uchwał Składu Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Krakowie w sprawie:
–  przyjęcia Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Dąbrowa Tarnowska,
–  projektu  uchwały budżetowej  Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2018,
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
Wszystkie przedstawione  opinie były  pozytywne.

Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu,  Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds.  Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy  biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stanu zobowiązań finansowych  na  koniec 2017 roku, a także  opinie pozostałych merytorycznych stałych  komisji  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 4 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały budżetowej  na rok 2018 i  zawnioskowała do Rady o uchwalenie  przedłożonego  budżetu  przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

Po tych wystąpieniach radni głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej. Za przyjęciem budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 rok głosowało 18  radnych. Wszyscy  radni jednomyślnie opowiedzieli się za   przyjęciem w/w  uchwały. Podjęcie uchwały budżetowej poprzedzone było przyjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018 – 2024.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A