Warunki programu “Czyste Powietrze” dla pompy ciepła
access_time 2022-06-23 10:00:00
Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie na pompę ciepła w programie “Czyste Powietrze”, oraz na jakie formy dofinansowania możemy liczyć? Sprawdziliśmy wszystkie 3 poziomy dofinansowania. Najwięcej możesz dostać 40500 zł.

3 poziomy warunków programu dofinansowań do pomp ciepła z programu “Czyste powietrze”

Program “Czyste Powietrze” został podzielony na 3 poziomy: podstawowy, podwyższony oraz najwyższy. W zależności od dochodów beneficjenta, rodzaje wspieranych przedsięwzięć, oraz kwot dofinansowań, beneficjent musi spełnić podstawowe kryteria (dotyczy każdego poziomu dofinansowania):

  • być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym);

  • spełnić kryterium dochodowe;

  • wymienić nieefektywne źródło ciepła na paliwa stałe, na nowe bardziej ekologiczne np. pompa ciepła;

  • weryfikacja potrzeb budynku poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego lub uproszczonej analizy energetycznej (na który również możesz otrzymać dotację);

  • wyrażenie zgody na wizytę kontrolerów z NFOŚiGW/WFOŚiGW;

 
 
Poziom podstawowy - kryterium dochodowe, nie przekraczające 100 000 zł

Poziom podstawowy oferuje maksymalną kwotę dotacji na zakup pompy ciepła w kwocie 20 250 zł dla pompy ciepła gruntowej (nie więcej niż 45% poniesionych kosztów), oraz do 13 500 zł dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (nie więcej niż 45% poniesionych kosztów).

Warunkiem uzyskania dofinansowania “poziomu podstawowego” oprócz kryteriów podanych powyżej, jest także kryterium dochodowe  które nie może przekroczyć 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego). W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Formą dofinansowania “poziomu podstawowego” jest dotacja lub dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Intensywność dofinansowania w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

 
 
Poziom podwyższony - kryterium dochodowe, nie przekraczające 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom podwyższony oferuje maksymalną kwotę dotacji na zakup pompy ciepła w kwocie 27 000 zł dla pompy ciepła gruntowej (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów), oraz do 18 000 zł dla pompy ciepła powietrze/woda (nie więcej niż 60% poniesionych kosztów).

Warunkiem uzyskania dofinansowania “poziomu podwyższonego” oprócz kryteriów podanych powyżej, jest także kryterium dochodowe które nie może przekroczyć 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony

został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formą dofinansowania “poziomu podwyższonego” jest dotacja, pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów lub dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Tak jak w przypadku “poziomu podstawowego” intensywność dofinansowania w przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia.

 
 
Poziom najwyższy - kryterium dochodowe, nie przekraczające 900 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Poziom najwyższy oferuje maksymalną kwotę dotacji na zakup pompy ciepła w kwocie 40 500 zł dla pompy ciepła gruntowej (nie więcej niż 90% poniesionych kosztów), oraz do 27 000 zł dla pompy ciepła powietrze/woda (nie więcej niż 90% poniesionych kosztów).

Warunkiem uzyskania dofinansowania “poziomu najwyższego” oprócz kryteriów podanych powyżej, jest także kryterium dochodowy które nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Formą dofinansowania “poziomu najwyższego” jest dotacja lub pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów, z tym że pożyczka dla gmin będzie uruchomiona w ramach II fazy wdrażania w 2023r.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane. „Przymierzamy się do drugiego etapu prac, obejmującego między innymi prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji” – zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

 
Podsumowanie

Po złożeniu wniosku o płatności, środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (14 dni w przypadku wniosku o kredyt). W przypadku kredytu, warunki spłaty ustala bank, który udziela kredytu z własnych środków.

Dobrze by te wszystkie formalności nie przysłoniły nam słusznej idei dbania o czyste powietrze, którym wszyscy oddychamy. Jeśli poważnie myślimy o tym, by nasz dom był energooszczędny, i nie zanieczyszczał otoczenia, służył nam sprawnie, warto postarać się o dotację na pompę ciepła która poprawi jakość naszego życia i komfort mieszkania w swoim domu.

Więcej o rodzajach - poziomów dofinansowań oraz warunkach jakie trzeba spełnić przeczytasz na: https://nachlodno.pl/poradnik/program-czyste-powietrza/.

Wkrótce w ramach serwisu nachlodno.pl pojawi się rzetelny ranking pomp ciepła: https://nachlodno.pl/pompy-ciepla-ranking/.

Tomasz Kuczyński, ekspert serwisu nachlodno.pl

 
Źródło: Artykuł zewnętrzny 

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821