"To nie my szukamy pracy - to praca szuka nas"
access_time 2017-09-13 10:13:00
Tak mówią absolwenci Filologii Romańskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie i... mają racje.

Możliwości, jakie otwierają się przed ludźmi mówiącymi po francusku są bardzo szerokie. Duża w tym zasługa doskonale "skrojonego" programu, który nastawiony jest na zdobywanie przydatnych umiejętności językowych oraz wiedzy o krajach frankofońskich. Co godne podkreślenia - studia na kierunku Filologia Romańska prowadzone są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a doświadczona kadra zapewnia, że jest w stanie nauczyć francuskiego każdego - także tych, którzy dotąd nie uczyli się tego języka.

Studia stacjonarne o profilu praktycznym na specjalnosci filologia romańska, specjalizacja język francuski z językiem angielskim dla potrzeb zawodowych pozwalają:

 1. nauczyć się języka francuskiego od podstaw lub rozwinąć jego znajomość,

 2. poznać kulturę Francji, jej literaturę i historię,

 3. dokonać wyboru interesujących studenta przedmiotów z zakresu języka francuskiego i języka angielskiego (od kandydata oczekuje się znajomości języka angielskiego) dla potrzeb zawodowych,

 4. zdobyć umiejętność komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury,

 5. doskonalić znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w świecie biznesu,

 6. uczyć się w małych grupach, w salach multimedialnych, symulacyjnych, informatycznych i w laboratoriach językowych,

 7. nabyć umiejętność pracy zespołowej i twórczego rozwiązywania problemów,

 8. wykorzystać umiejętności językowe w czasie praktyk i stażów zawodowych w Polsce bądź za granicą,

 9. uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami firm poszukujących pracowników ze znajomością języka francuskiego i angielskiego,

 10. współtworzyć ciekawe wydarzenia i imprezy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Romanistów,

 11. uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach kulturalnych, takich jak cykliczne Dni Frankofonii i wideokonferencjach z francuskojęzycznymi studentami,

 12. wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+,

 13. potwierdzić znajomość języka francuskiego używanego w kontaktach zawodowych certyfikatem TFI™ (Test de français international™) oraz języka angielskiego - certyfikatem TOEIC.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim i angielskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w:

 1. instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,

 2. przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,

 3. branży turystycznej,

 4. sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i angielskiego.

Od roku akademickiego 2017/2018 proponuje się studia niestacjonarne na specjalności filologia romańska, specjalizacja: język francuski dla potrzeb zawodowych.

Studia te pozwalają na bardzo dobre opanowanie języka francuskiego, tak pisanego jak i mówionego. Umożliwiają nauczenie się języka francuskiego od podstaw lub doskonalenie jego znajomości, poznanie kultury Francji, jej literatury i historii. Dają możliwość dokonania wyboru interesujących studenta przedmiotów z zakresu języka francuskiego dla potrzeb zawodowych pozwalając na zdobycie umiejętności komunikowania się po francusku w przedsiębiorstwie, branży turystycznej i instytucjach kultury.

Absolwent filologii romańskiej, legitymując się znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy i posługując się francuskim językiem specjalistycznym, ma możliwość wykorzystania nabytej wiedzy, wykształconych umiejętności i kompetencji społecznych podejmując pracę w instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej, przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, branży turystycznej, sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia.

Kryteria przyjęć: nowa matura - część pisemna: język obcy nowożytny, stara matura, matura międzynarodowa - część pisemna: język obcy nowożytny. Uwaga: Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez 2,0, natomiast na poziomie dwujęzycznym przez 3,0.

Komentarze...