Stypendia przyznane
access_time 2004-12-11 21:41:04

Zakończyła pracę Komisja Stypendialna, a Prezydent zatwierdził listy stypendystów. Ci, którzy otrzymali stypendia odwiedzają teraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Tarnowie, Rynek 7, aby załatwić konieczne formalności.

[[fotka1]]W ramach programu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyznane są dwa rodzaje stypendiów - dla uczniów i dla studentów.Projekt stypendialny, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, trwać będzie od 14 października 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Kwota całego stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosi 1500 zł, a dla studenta 2500 zł. Pieniądze te są przyznane jako refundacja poniesionych wydatków, (udokumentowanych fakturami imiennymi, wystawionymi na stypendystę), dotyczących: zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku, posiłków w stołówce szkoły, internatu lub innego podmiotu, zakupu podręczników i słowników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych, dojazdu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, opłat za studia w szkole wyższej, prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej i innych, wymaganych obligatoryjnie przez szkołę (tj. kosztów niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego).Program stypendialny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, a także szkół niepublicznych, dla których organem dotującym jest Gmina Miasta TarnowaDo ubiegania się o stypendium uprawnieni byli uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: rozpoczynają naukę w klasach pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości /maturą/, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, rozpoczynają naukę w klasach pierwszych dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miejscowości do 5 000 mieszkańców lub miejscowości do 20 000 mieszkańców, o ile w tej miejscowości nie ma szkół ponadgimnazjalnych, pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r  czyli - 504 złote na członka rodziny, bądź gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód na członka rodziny nie przekracza 583, 00 złote.Ponieważ liczba osób spełniających w/w kryteria (816) była większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania (573), pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium miały osoby o najniższych dochodach w rodzinie.Stypendia „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” zawartego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, przyznawane będą dla studentów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli studenci, którzy spełniali łącznie następujące kryteria: posiadają stałe zameldowanie na obszarze miasta Tarnowa pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych  określonych  w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r - 504 złote na członka rodziny, bądź gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 583, 00 zł., rozpoczynają, po raz pierwszy naukę na pierwszym roku w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym działających zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i ustawą o wyższych szkołach zawodowych, w roku akademickim 2004/2005, są urodzeni po 31 grudnia 1978 r., nie posiadają wyższego wykształcenia.Ponieważ liczba osób spełniających w/w kryteria (150) była większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania (26), pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium miały osoby o najniższych dochodach w rodzinie.Uczniowie, którym zostało przyznane stypendium proszeni są o stawienie się wraz z rodzicem w Tarnowskim Regionalnym Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki (Tarnów, Rynek 7) w dniach od 8 do 17 grudnia w godzinach od 8.15 do 11.30 oraz 12.15 do 16.00 w celu podpisania umowy przekazywania stypendium. Rodziców prosimy o zabranie ze sobą faktur, dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych po 14 października 2004 r. na stypendystę), a także dokumentu tożsamości oraz przekazanie informacji o numerze rachunku bankowego i nazwy banku. Po zakwalifikowaniu faktur VAT zostanie przekazane stypendium, płatne przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez stypendystę w umowie.Studentów, którym przyznano stypendia w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” informujemy, że instytucją zajmującą się obsługą zadań została firma:„SAPERE AUSO” Małopolska Fundacja Stypendialna ul.Lubelska 23,
30 – 003 Kraków
tel. 012/623 76 46, fax 012/623 77 41


 


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A