Opłaty za koncesje
access_time 2007-09-26 14:42:58
30 września upływa termin opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, popularnego „korkowego”. Brak wpłaty powoduje automatyczne wygaśniecie zezwolenia.

Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin wpłaty kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku gdy wpłata nie zostanie uiszczona w terminie z mocy prawa zezwolenie na sprzedaż wygasa, niezależnie od woli organu, który wydaje takie zezwolenie.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie dokonania stosownej opłaty w terminie ustawowym może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu przy ul. Nowej 4 w Tarnowie lub przelewem na konto Urzędu Miasta Tarnowa 20 1130 1150 0012 1084 7320 0001.

Komentarze...