Pomoc dziecku i rodzinie - program działań na lata 2008-2013
access_time 2007-12-28 16:20:44
Na sesji w dniu 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska w Tarnowie uchwaliła Program Działań na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Miasta Tarnowa na lata 2008-2013.

Prace nad przygotowaniem Programu trwały od II kwartału 2007 roku. Prowadził je powołany przez Prezydenta Miasta Tarnowa Zespół, złożony z przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego, Powiatowego Urzędu Pracy i innych jednostek. W efekcie powstał obszerny dokument, określający długofalowe zamierzenia Samorządu Miasta Tarnowa w obszarze, obejmującym szeroko rozumianą problematykę rodziny. Rodzina stanowi najbardziej powszechne środowisko życia człowieka i podstawowe ogniwo społeczeństwa. Wywiera ona istotny wpływ na zachowanie się jednostek, ich stosunek do innych osób, do świata wartości oraz na system norm i postępowania. Rodzina jest tym środowiskiem, w którym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka.

Program składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi szeroka, interdyscyplinarna diagnoza środowiskowa Tarnowa, w której przedstawiono podstawowe dane i zjawiska demograficzne, stan zasobów mieszkaniowych Gminy, problematykę zatrudnienia, ochrony zdrowia, niepełnosprawności, uzależnień, analizę zasobów i potrzeb w zakresie edukacji, analizę środowiskowej i instytucjonalnej pomocy dzieciom i rodzinom świadczonej w obszarze pomocy społecznej. W drugiej części Programu wyróżniono 6 celów głównych:

1. Wzmacnianie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
2. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych dysfunkcją.
3. Rozwój środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie.
4. Rozwój rodzinnych zastępczych form opieki nad dzieckiem.
5. Organizacja i funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w sposób umożliwiający powrót do rodzin naturalnych lub przygotowanie do samodzielnego życia.
6. Przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

W ramach celów głównych wskazano łącznie 30 celów szczegółowych. W kolejnym etapie cele szczegółowe rozpisano na 242 zadania. Misją Programu jest „Zintegrowany, sprawny system pomocy i opieki nad dzieckiem i rodziną”.

Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań systemowych, realizowanych przez wszystkie instytucje zobligowane do pomocy dzieciom i rodzinom oraz organizacje pozarządowe. W celu jego realizacji zakłada się aktywne korzystanie ze środków zewnętrznych, tzn. PFRON, budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE.

Komentarze...