Tarnowskie reklamy pod nadzorem estetycznym
access_time 2010-03-31 15:20:26
Reklamy i szyldy umieszczane na miejskich ulicach muszą spełniać określone standardy estetyczne. Zasady dotyczące montażu materiałów i tablic promocyjnych opracował Plastyk Miejski. Poniżej zamieszamy „a,b,c” postępowania w przypadku ich umieszczania, przygotowany przez Urząd Miasta Tarnowa. Ułatwi to drogę konieczną do przebycia w tej sprawie.

Przed montażem reklamy należy:

1.Złożyć w Referacie Krajobrazu Miasta (ul. Goldhammera 3) dwa „wnioski o uzgodnienie projektu reklamy” wraz z dwoma wizualizacjami reklamy. Wizualizacja powinna zawierać wymiary, kolorystykę oraz sposób montażu urządzenia. (brak opłaty skarbowej)

2.Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Referat Krajobrazu Miasta należy uzgodnić montaż reklamy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie (ul. Konarskiego 15). W celu otrzymania pozwolenia konserwatorskiego na montaż reklamy na obiekcie wpisanym  indywidualnie do rejestru zabytków należy zgłosić się do WUOZ ( może to być informacja telefoniczna) o wydanie zaleceń, wytycznych do projektu szyldu reklamowego, następnie złożyć wniosek wraz z projektem szyldu w dwóch  egzemplarzach, dokument stwierdzający prawo własności,  w przypadku najemcy (dzierżawcy) kserokopię umowy najmu lub pisemną zgodę właściciela. Odnośnie reklam na obiektach znajdujących się na obszarze wpisanym  do rejestru zabytków, należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków (opłata skarbowa wynosi 10 zł )

3.Ostatni etap to złożenie w Wydziale Urbanistyki i Budownictwa (ul. Nowa 3) „wniosku o zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę” lub „wniosku o pozwolenie na budowę” (w przypadku reklam instalowanych na obiektach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków). (brak opłaty skarbowej)

W przypadku reklam zajmujących pas drogowy należy dostarczyć ww. dokumenty Tarnowskiemu Zarządowi Dróg Miejskich (ul. Bernardyńska 24) w celu złożenia „wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym”.

W przypadku reklam emitujących sygnał świetlny (np. typu LED) należy zwrócić się do Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich o wydanie decyzji, pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, dotyczącej możliwości umieszczenia w pasie drogowym tego typu urządzenia.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A