"Pan Piórko w ramionach miłości" - Spektakl dla dzieci w MCK (30 maja) Rozwiązanie konkursu!
access_time 2010-05-28 14:26:03
Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie zaprasza na spektakl "Pan Piórko w ramionach miłości", Teatru Figur z Krakowa. Konkurs rozwiązany - dwuosobowe zaproszenie rozlosowane!

"Pan Piór­ko - w ramio­nach mi­ło­ści" to historia opo­wia­dająca o przy­go­dach sym­pa­tycz­nego Pa­na Piór­ko. Przed­stawie­nie jest utrzyma­ne w kon­wen­cji te­atru pan­to­mi­my z ele­men­tami te­atru cie­ni. W hi­sto­rii Pa­na Piór­ko ob­ser­wujemy jak nasz bo­hater zgod­nie z cyklami na­tu­ry wy­chodzi z zi­mo­we­go za­spa­nia i jak ca­ła przy­ro­da bu­dzi się do dzia­łania, do życia i do mi­ło­ści. Oka­zuje się, że na wio­snę rów­nież i ga­pio­watemu Pa­nu Piór­ko przy­darzyć się mo­że płomien­ne uczucie, którego po­zaz­dro­ściliby na­wet Ro­meo i Julia. Nie mówiąc już o Sh­reku i Fio­nie ...

Scena­riusz i re­żyse­ria: Fi­lip Bu­dwe­il
Ob­sada: Ta­de­usz Dy­lawer­ski, Agniesz­ka Ko­lanow­ska

Sztuka świetnie napisana - z polotem i poczuciem humoru w stylu Andrzeja Poniedzielskiego - oraz kapitalnie zagrana. Oto gapowaty Pan Piórko wraz z całą przyrodą obudził się z zimowego snu i wybrał na pierwszą wiosenną wyprawę rowerową na ryby. Oddając się z pasją niezaprzeczalnie ekscytującemu zajęciu, jakim jest wędkowanie, uciął sobie drzemkę i wówczas przyśniła mu się prześliczna dziewczyna, w której Pan Piórko z miejsca się zakochał. A to był dopiero początek!

Teatr Figur Kraków formował się od przełomu 2006/2007, poprzez cykle spotkań warsztatowych członków Zespołu z zapraszanymi artystami (wokalistami, aktorami, reżyserami, lalkarzami). Od samego początku pomyślany był jako teatr lalkowy dla widowni o pełnym przekroju wiekowym.

Chcemy naszych widzów traktować tak serio, jak to możliwe, proponujemy im więc zarówno profesjonalnie przygotowany spektakl jak i szereg warsztatów wokół niego, które pomogą rozumieć i interpretować przedstawienie. Chętnie spotykamy się zarówno z instruktorami teatralnymi i ich grupami, jak i z nauczycielami i ich klasami. Przede wszystkim jednak: poważnie traktujemy pojęcie "teatru familijnego" - nasze przedstawienia znajdują rezonans zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców, nie chcemy by jedni czy drudzy nudzili się podczas spektaklu. W Zespole TFK pracują aktorzy, reżyserzy, plastycy, teatrolodzy, cyrkowcy, pedagodzy i teatrolodzy, wnosząc swoje umiejętności i uzdolnienia i wzbogacając się wzajemnie. Podczas warsztatów uczymy teatru cieni, interpretacji spektaklu, pantomimy, żonglowania, charakteryzacji, technik aktorskich - w zależności od potrzeb i zainteresowań widzów.

Teatr Młodego Widza MCK Termin: 30 maja 2010r., godz. 11.00
Miejsce: Scena na antresoli, Mościckie Centrum Kultury, ul. Traugutta 1
Bilet: 15 zł, bilet rodzinny: 38 zł (trzecia osoba w rodzinie 8 zł)
Sprzedaż i rezerwacja: kasa MCK, tel. 14 633 46 21KONKURS!

Wśród nadesłanych zgłoszeń wylosowaliśmy jedną osobę, która otrzymuje dwuosobowe zaproszenie na spektakl.

Zaproszenie otrzymuje: Anna Król.

Serdecznie gratulujemy. Zaproszenie można odebrać w kasie Mościckiego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczące odbioru zostaną zwycięzcy przesłane również za pomocą wiadomości e-mail.


Info: Mościckie Centrum / www.mck.tarnow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A