Absolutorium dla Prezydenta
access_time 2011-05-26 14:34:17
Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Ryszardowi Ścigale za 2010 rok. Absolutorium oznacza poparcie dla pracy szefa samorządu, a także akceptacje oraz podsumowanie jego działań w minionym roku.


Jest to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska nad organem wykonawczym, którym jest Prezydent Miasta.

Dane liczbowe wskazują, że w roku 2010 miasto zwiększyło swój majątek o ponad 150 mln złotych, co stanowi wzrost o 19,26% w stosunku do poprzedniego okresu, a budżet wzrósł o 88 mln w porównaniu do roku 2009.

Wzrost wartości mienia spowodowany był między innymi realizacją wielu inwestycji z zakresu poprawy jakości i komfortu życia w mieście. Były to przede wszystkim remonty dróg – m.in. kontynuacja prac przy połączeniu węzła autostradowego Tarnów – Krzyż z drogą wojewódzką nr 977, oddanie do użytku przejścia podziemnego na ul. Mickiewicza czy też remont ul. Matki Bożej Fatimskiej. Oddano również do użytku lub rozpoczęto modernizację blisko 200 miejsc parkingowych.

Rok 2010 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym na inwestycje i rozwój miasta przeznaczono więcej środków niż poprzednim roku budżetowym.

Wiele zostało zrobione w zakresie tzw. infrastruktury czasu wolnego. Z nowego Parku Wodnego mieszkańcy korzystają już od października, modernizacja obiektów sportowych przejętych od Unii Tarnów poszerzyła bazę sportową dostępną dla mieszkańców, a kolejny już Orlik umożliwia dzieciom i młodzieży aktywne spędzanie czasu.

Prawie 11 mln złotych przeznaczono na inwestycje w oświacie. Prace jakie wykonano w tym zakresie to m.in. budowa nowych placów zabaw przy szkołach podstawowych, remonty budynków dydaktycznych oraz kontynuacja prac przy rozbudowie Zespołu Szkół Plastycznych. Wyżej wymienione inwestycje w znaczny sposób wzmacniają potencjał miasta, co jest nie bez znaczenie chociażby w kontekście starań o utworzenie w Tarnowie kształcenia artystycznego na poziomie akademickim.

Nie zapomniano także o organizacjach pozarządowych. W 2010 roku ogłoszono w sumie sześć otwartych konkursów, w ramach których przyznano pieniądze 115 podmiotom na działalność z zakresu sportu, kultury, edukacji, zdrowia, promocji miasta oraz pomocy społecznej. W sumie na tę formę działalności przeznaczono ponad 2 mln zł.

Pod względem administracyjnym miasto wydało ponad 95 tys. decyzji, co stanowi bezpośrednie potwierdzenie skuteczności administracji samorządowej. Sprawność i jakość działania Urzędu Miasta Tarnowa podkreśla dodatkowo certyfikat ISO wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

Budżet 2010

Wydatki: 547 mln zł

  • 31, 5 mln zł mniej niż w planie
  • 88 mln więcej niż w 2009
  • 189 mln zł więcej niż na początku pierwszej kadencji
Dochody: 486 mln zł
  • 10, 3 mln zł więcej niż w planie
  • 88 mln zł więcej niż w 2009
  • 189 mln więcej niż na początku pierwszej kadencji



Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A