Regulamin konkursu "Gokartowy Tarnow.net.pl"
access_time 2012-07-19 14:54:52
I. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu "Gokartowy Tarnow.net.pl" jest firma „Integra” z siedzibą w Tarnowie przy ul. Graniczna 8A, 33 – 100 Tarnów. 1.2 Fundatorem nagród jest firma "DAYTONA - TARNÓW Największy Kryty Tor Kartingowy w Małopolsce" z siedzibą w Tarnowie. 1.3 Nagrodami w konkursie jest 25 wejściówek uprawniających do 10 minutowego przejazdu gokartem o mocy 6,5KM na torze Daytona Tarnów przy ul. Kochanowskiego 39 w Tarnowie. 1.4 Konkurs organizowany jest w terminie od 23.07.2012 r. do 06.08.2012 r. 1.5 Konkurs organizowany jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Portalu Tarnow.net.pl 1.6 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące toru Daytona Tarnów: „Jak nazywa się jeden z najlepszych kierowców gokartowych w Polsce, we współpracy z którym zaprojektowano tor Daytona w Tarnowie?” i przesłaniu jej wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres e-mailowy: konkurs@tarnow.net.pl w temacie e-maila wpisując „Daytona”. 1.6 Definicje. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: - Regulamin – niniejszy regulamin - Konkurs – konkurs opisany w ust. 1.6 - Fundator – firma „Daytona Tarnów” - Gift Card – karta wstępu na tor Daytona Tarnów umożliwiający do 10 minutowego przejazdy gokartem o mocy 6,5 KM - Pytanie - „Jak nazywa się jeden z najlepszych kierowców gokartowych w Polsce, we współpracy z którym zaprojektowano tor Daytona w Tarnowie?” - Zgłoszenie – e-mail z tematem „Daytona” dostarczony na skrzynkę pocztową konkurs@tarnow.net.pl zawierający odpowiedź na Pytanie konkursowe, imię i nazwisko oraz telefon Uczestnika - Uczestnik – Użytkownik, który zgłosił się do Konkursu wysyłając Zgłoszenie - Portal – portal internetowy, prowadzony przez firmę Integra, pod adresem www.tarnow.net.pl - Komisja Konkursowa – w skład w której wchodzą przedstawiciele Organizatora, czuwającą nad przebiegiem konkursu i przeprowadzająca losowanie - Zwycięzca – Uczestnik, który spełnił wymogi formalne Regulaminy i został wylosowany przez Komisję II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami Portalu, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora i Fundatora. 2.3 W Konkursie można wziąć udział tylko jeden raz. Zgłoszenie przysłane ponownie, również z innego adresu e-mail, nie zwiększa szansy na wygraną. 2.4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane. Zapis ten stosuje się odpowiednio do udzielanych w Konkursie odpowiedzi. 2.5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika konkursu. 2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie w zgłoszeniach do Konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników konkursu. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 2.8 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w Regulaminie. III. Zasady przyznawania nagród konkursowych 3.1. Zadaniem Uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz przesłanie jej na adres e-mail: konkurs@tarnow.net.pl wraz z danymi osobowymi i numerem kontaktowym, w temacie e-mail wpisując „Daytona”. 3.2. Kryterium wyłonienia zwycięzców konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe i podanie prawdziwych danych oraz poprawnym zatytułowaniem e-maila. W przypadku, gdy prawidłowych odpowiedzi będzie 25 lub mniej na Etap – wszyscy uczestnicy, którzy przesłali prawidłowe odpowiedzi zostaną nagrodzeni, według kolejności ich wpływu W przypadku, gdy Uczestników, którzy udzielą odpowiedzi prawidłowych będzie 26 lub więcej na Etap zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania, którą przeprowadzi Komisja Konkursowa. 3.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość sporządzenia listy nagrodzonych Uczestników konkursu i na jej podstawie przyzna Nagrody konkursowe, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród. 3.4. Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród konkursowych, odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2012 r. 3.5. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 25 gift card'ów wstępu na gokarty o wartości 20 zł każdy. Łączna wartość nagród to 500 zł. 3.6. W Konkursie nagrodzonych zostanie 25 Uczestników konkursu. 3.7. Nagrody, określone w pkt 3.5. nie podlegają wymianie na ich równowartość w ekwiwalencie pieniężnym, ani na nagrody innego rodzaju. 3.9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie 4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie www.tarnow.net.pl najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt 3.4 niniejszego Regulaminu. 4.2 Każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest wstawić się do siedziby firmy Integra po osobisty odbiór nagrody w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników, potwierdzając swoją tożsamość i odbierając nagrodę za pisemnym potwierdzeniem. 4.3 Każdy ze zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach Portalu Tarnow.net.pl. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu Tarnow.net.pl po zakończeniu procesu zbierania danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu kolejnemu wedle kryteriów konkursowych. 4.4 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. 4.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. 4.6 Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi lub przechodzą w pulę nagród następnego Etapu Konkursu. V. Postępowanie reklamacyjne 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. 5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: redakcja@tarnow.net.pl 5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VI. Dane Osobowe 6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest firma Integra Paweł Mróz z siedzibą w Tarnowie. 6.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych określonych w niniejszym regulaminie, przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. VII. Postanowienia końcowe 7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.tarnow.net.pl 7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny. 7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów. 7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A