Nieodśnieżony dach przyczyną uszkodzenia aut
access_time 2013-03-21 15:41:17
Tarnowscy policjanci interweniowali na ul. Ochronek, gdzie spadający z dachu śnieg uszkodził przednią szybę w zaparkowanym seacie i dwóch innych samochodach osobowych. Na szczęście nie było w nich ludzi.
Po ostatnich intensywnych opadach śniegu wreszcie przyszła odwilż. Jednak zalegająca w wielu miejscach warstwa śniegu nadal może stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania odpowiedzialni są ich właściciele i zarządcy. Mają oni obowiązek nie tylko usuwania śniegu, ale także sopli, brył i nawisów śniegowych, mogących zagrażać bezpieczeństwu przechodniów. Samo wygrodzenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych nie wystarczy. Nadmiar śniegu z dachów i groźnie zwisające sople należy usunąć. - W myśl prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany utrzymywać obiekt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i jego przeznaczeniem oraz zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska - mówi Olga Żabińska, oficer prasowy tarnowskiej policji. Za nie wywiązanie się z obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie lub za nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania, grozi kara grzywny nie mniejsza niż 100 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  - Apelujemy zatem do właścicieli nieruchomości o nie lekceważenie swoich obowiązków. W razie stwierdzenia naruszeń prawa w tym zakresie, wobec dopuszczających się zaniedbań, policjanci podejmą stosowne kroki prawne - ostrzega Olga Żabińska. Policja kieruje apel również do przechodniów o ostrożność. - Jeżeli zauważycie państwo sople i nawisy śniegu na budynkach, które mogą stwarzać potencjalnie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia, prosimy o kontakt z właściwymi służbami – policją, strażą miejską lub strażą pożarną –zareagujemy na pewno - mówi Olga Żabińska z tarnowskiej policji.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A