RIO pozytywnie o wniosku radnych w sprawie nieudzielenia absolutorium Romanowi Ciepieli
access_time 2019-06-14 10:25:00
Regionalna Izba Obrachunkowa poparła radnych z Komisji Rewizyjnej, którzy wydali negatywną opinię w sprawie nieudzielenia prezydentowi Romanowi Ciepieli absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Jak już informowaliśmy, radni zarzucają prezydentowi złe gospodarowanie miejską kasą, wskazując, że dochody są o 10 milionów mniejsze niż zakładano, a deficyt wzrósł o 3 miliony. Ponadto uważają, że prezydent nie wykazał się wystarczającą aktywnością w zakresie pozyskiwania środków z zewnątrz, co zmniejszyłoby zadłużenie. Swój komentarz na temat opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi wystosował rzecznik prezydenta Romana Ciepieli Ireneusz Kutrzuba:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tarnowa Dawid Solak udostępnił, a lokalne media upubliczniły uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie będącą opinią o wniosku tejże Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydentowi Tarnowa. Radny Solak udostępniając mediom treść uchwały wspomniał, iż chciałby zwrócić uwagę „na stanowisko RIO zwłaszcza w świetle słów prezydenta, jakoby wniosek komisji rewizyjnej był , a radni kierowali się .” 
Radny nie chciał jednak równocześnie zwrócić uwagi na fakt, że choć RIO wydało o wniosku Komisji Rewizyjnej opinię pozytywną, to jednak z uwagami, a owe zawarte na dwóch stronach uwagi wprost wskazują na karygodne, interpretacyjne błędy popełnione we wniosku komisji o nieudzielenie absolutoriom. W uwagach tych Skład Orzekający RIO stwierdził, że – w największym skrócie – większość zarzutów i stwierdzeń zawartych we wniosku o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa jest nieuzasadniona i niezrozumiała. W sprawie zarzutu o „niską dbałość o prawidłowe wykonanie planowanych wydatków” członkowie Składu Orzekającego RIO stwierdzili wręcz wprost, że przecież ostateczną decyzję w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasły wraz z końcem roku budżetowego podjęła przecież Rada Miejska Tarnowa. Mówiąc skrótowo: nie było rozbieżności pomiędzy budżetem uchwalonym, a wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych - to radni w pełni świadomie zgodzili na przeniesienie realizacji niektórych inwestycji na rok następny (tzw. wydatki niewygasające). A właśnie o realizację budżetu (i tylko budżetu) chodzi przy udzielaniu prezydentowi absolutorium.
Czym, wobec tego, jest pozytywna opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej? Tłumacząc z języka prawniczo-urzędowego na potoczną polszczyznę jest niczym innym jak stwierdzeniem, że komisja działała zgodnie z obowiązującymi przepisami: zakres prac był zgodny z wymogami odpowiedniego artykułu Ustawy o finansach publicznych, że rozpatrzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z budżetu wraz z opinią RIO o tymże sprawozdaniu, że komisja zadała urzędnikom szczegółowe pytania i uzyskała na nie odpowiedzi. A później wypracowała sobie własną opinię o wykonaniu budżetu i zaopiniowała owo wykonanie negatywnie, do czego miała prawo. 
A to, że owa opinia opierała się na błędnych interpretacjach i nieznajomości przepisów Skład Orzekający RIO opisał w swoich uwagach, które stanowią główną część omawianego dokumentu. 
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na ostatni akapit dokumentu RIO, w którym urzędnicy podkreślają, iż ostatnim etapem procedury absolutoryjnej jest decyzja radnych w sprawie udzielania, bądź nieudzielenia, prezydentowi absolutorium. I przypominają, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, jeżeli organ stanowiący, czyli rada (i jej komisje, w tym rewizyjna), nie wykaże i nie uzasadni, że do niewykonania budżetu doszło z winy organu wykonawczego, czyli prezydenta, to „nie może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem absolutorium”.
Ireneusz Kutrzuba
Rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa

Poniżej kopia dokumentu RIO, którą otrzymaliśmy od radnego z klubu PiS, Dawida Solaka​. - Warto się zapoznać ze stanowiskiem RIO, zwłaszcza w świetle słów prezydenta, jakoby wniosek komisji rewizyjnej był „nieuprawniony”, a radni kierowali się „nieczytelnymi i nieobiektywnymi kryteriami, również politycznymi, a bywa, że i osobistymi”. - mówi radny.

Komentarze...