Rozlicz się z dodatkowych przychodów
access_time 2017-05-15 15:30:00
Jeśli dorabiałeś do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r., musisz dostarczyć ZUS zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dodatkowych przychodów. Zostało niewiele czasu, termin na rozliczenie mija 31 maja.

Obowiązek rozliczenia dotyczy przychodów z działalności zarobkowej, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, czyli np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek mają również Ci, którzy informowali ZUS na bieżąco o podjęciu działalności zarobkowej i o kwocie uzyskiwanych przychodów w trakcie roku rozliczeniowego (od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.). Dlatego nawet gdy Zakład wiedział o dodatkowych przychodach i ich wysokości, to ostatecznie rozliczy je po zakończeniu roku rozliczeniowego, czyli od 1 marca 2017 r.

Zaświadczenia i oświadczenia

Osoby, które w minionym roku rozliczeniowym były zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy zlecenia, muszą dostarczyć ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów od pracodawcy czy zleceniodawcy. Z kolei osoby, które opłacały składki same za siebie, np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, powinny dostarczyć oświadczenie o wysokości przychodów. Na podstawie tych zaświadczeń i oświadczeń, które ZUS musi otrzymać do 31 maja ustali, czy zasiłek lub świadczenie przedemerytalne były wypłacane w prawidłowej wysokości.

Wybór korzystnego wariantu

Zakład rozliczy dodatkowe przychody w wariancie miesięcznym albo rocznym i wybierze ten, który jest w danym przypadku najkorzystniejszy. Należy jednak dopilnować, aby w zaświadczeniu albo oświadczeniu o przychodzie była podana nie tylko łączna kwota przychodu osiągnięta w całym roku rozliczeniowym, ale także w poszczególnych miesiącach tego roku, co pozwoli na rozliczenie w dwóch wariantach.

Rozliczenie roczne albo miesięczne

Roczne rozliczenie to bilans tego, w jakiej wysokości ZUS wypłacał świadczenie przedemerytalne (zasiłek) za rok rozliczeniowy, a w jakiej przysługiwało faktycznie, bo osiągnęliśmy przychód.

Jeśli przychód przekroczył:

• roczną graniczną kwotę przychodu – oznacza to, że świadczenie (zasiłek) w całym rozliczanym okresie powinno być zawieszone,

• roczną dopuszczalną kwotę przychodu – oznacza to, że w całym roku świadczenie (zasiłek) musi być zmniejszone.

Przy rozliczeniu miesięcznym Zakład porówna kwoty przychodu, które uzyskaliśmy
w danym miesiącu, do miesięcznej granicznej lub dopuszczalnej kwoty przychodu i ustalimy, czy w danym miesiącu przychód ma być zmniejszony, zawieszony, czy wypłacony w pełnej wysokości.

FOT. www.formularze-deklaracje-podatkowe-deklaracja-pit-druki.rozliczampit.pl

Komentarze...