Seria włamań w Dąbrowie Tarnowskiej – złodzieje nadal na wolności
access_time 2017-02-15 08:05:00
Do włamań doszło przed Świę­tami Bożego Naro­dze­nia. Zło­dzieje uważ­nie obser­wo­wali domy i gdy tylko nada­rzyła się okazja to z niej korzy­stali. Posz­ko­do­wa­nych zostało kil­ka­na­ście rodzin. Sprawcy są na­dal na wolności.

Zło­dzieje okra­dali głów­nie majętne domki jed­no­ro­dzinne. Miesz­kańcy Dąbrowy Tar­now­skiej i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści oba­wiali się wycho­dzić z domów, a nawet zmie­niali plany na święta, aby chro­nić swo­jego domu.

O nowe infor­ma­cje, w tej spra­wie zapy­ta­li­śmy rzecz­nika pra­so­wego Komen­danta Powia­to­wego Poli­cji w Dąbro­wie Tar­now­skiej.

– Na chwilę obecną nie mamy nowych infor­ma­cji. Jest powo­łana spe­cjalna grupa zaj­mu­jąca się roz­pra­co­wa­niem, jak rów­nież zatrzy­ma­niem osób podej­rze­wa­nych o doko­ny­wa­nie tych wła­mań. Są to poli­cjanci pionu kry­mi­nalno-docho­dze­nio­wego i pre­wen­cyj­nego. W dal­szym ciągu pro­wa­dzimy sze­ro­kie dzia­ła­nia pre­wen­cyjne, czyli mię­dzy innymi zwięk­szone patrole na tere­nie powiatu. Dziel­ni­cowi na zebra­niach wiej­skich z miesz­kańcami poru­szają kwe­stie zabez­pie­cze­nia domów czy też miesz­kań.– komen­tuje mł. asp. Ewe­lina Fiszbain

Pomimo, że słuch po wła­my­wa­czach zagi­nął miesz­kańcy nie czują się bez­piecz­niej wie­dząc, że zło­dzieje są na­dal na wol­no­ści.

Warto zazna­czyć, że do podob­nej serii wła­mań docho­dziło kil­ka­krot­nie w ubie­głym roku mię­dzy innymi na początku grud­nia w Mielcu i w stycz­niu bie­żą­cego roku w Mako­wie i Kali­szu. Łupem zło­dziei naj­czę­ściej padała złota i srebrna biżu­te­ria, pie­nią­dze oraz sprzęt elek­tro­niczny. Do wła­mań docho­dziło zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Powo­łana grupa kry­mi­nalna zaj­mu­jąca się tą sprawą bada, czy odno­to­wane serie wła­mań w kilku woje­wódz­twach są ze sobą w jaki­kol­wiek spo­sób powią­zane.

Pamię­tajmy, aby zawsze zamy­kać nasze domy i pose­sje. Cza­sami sami uła­twiamy „pracę” wła­my­wa­czom. O tym, jak zabez­pie­czyć swój dom i pose­sję prze­czy­ta­cie już wkrótce na naszej stro­nie.

Komentarze...