Ruszył nabór wniosków o stypendia kulturalne miasta Tarnowa
access_time 2016-04-27 08:00:00
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną mogą już ubiegać się o stypendium. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy składać w terminie do 15 maja w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7. Do ich składania zaprasza tarnowski magistrat.

Stypendia artystyczne są formą wsparcia dla osób twórczych, których energię i pomysły warto wykorzystać dla rozwoju kultury Tarnowa. Nagroda ma pomóc realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom. Ma mieć charakter motywacyjny dla artystów, którzy w danym roku chcą realizować projekty artystyczne.

Wyróżnienie ma charakter jednorazowy i wynosi 5 tysięcy złotych. Jest ono przyznawane osobom będącym mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub tworzącym na jej terenie. O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne. Laureaci przyznane stypendium muszą wykorzystać na realizację określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej związanego z Tarnowem, rozumianego jako nowe dzieło.

Stypendia artystyczne na realizację określonego projektu artystycznego będą przyznawane w następujących dziedzinach twórczości artystycznej: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film. Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie stypendium artystycznego. Jeżeli projekt artystyczny realizowany będzie przez kilka osób fizycznych, mogą one złożyć tylko jeden wspólny wniosek o przyznanie nagrody.

Wniosek o stypendium składa się zgodnie z określonym wzorem. Do wniosku należy dołączyć:

1) szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, w tym zakres poszczególnych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane wydatki oraz zamierzone efekty przedsięwzięcia i sposób ich upowszechnienia,

2) portfolio lub dokumentacja twórczości wnioskodawcy w dziedzinie twórczości artystycznej (np.: recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień, itp.),

3) opis indywidualnych osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,

4) co najmniej jedną rekomendację dla wnioskodawcy wystawioną przez jego opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej będącego specjalistą w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium, fundację lub stowarzyszenie właściwe ze względu na rodzaj twórczości artystycznej wnioskodawcy, bądź uznany autorytet w dziedzinie twórczości artystycznej określonej we wniosku o stypendium,

5) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby procedury przyznawania stypendium artystycznego.

Informacje w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa stypendiów oraz wzór wniosku dostępny tutaj.

Komentarze...