Powstanie parking „Parkuj i Jedź” w Bogumiłowicach
access_time 2017-10-20 16:25:00
Gmina Wierzchosławice otrzymała dofinansowanie na budowę parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji kolejowej w miejscowości Bogumiłowice.

Powstanie tam parking na 83 stanowiska dla samochodów osobowych  (w  tym 8 dla niepełnosprawnych) i 40 zadaszonych stanowisk dla rowerów ze stojakami. Teren zostanie odwodniony, częściowo ogrodzony, oświetlony, wyposażony w systemem monitoringu wizyjnego. Powstawnie droga manewrowa do stanowisk parkingowych oraz chodniki. Całkowita wartość projektu to: 800 000,02 zł z czego dofinansowanie wynosi: 679 999,98 zł, a wkład własny 120 000,04 zł.Poziom dofinansowania 85%. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji do końca 2019 r.

Informacje o projekcie:

Projekt pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu kolejowego w subregionie tarnowskim w miejscowości Bogumiłowice na terenie Gminy Wierzchosławice”.

Nr projektu: RPMP.07.02.04-12-0401/17

Działanie 7.2. Transport kolejowy,

Podziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu znajduje się na stronie internetowej: FUNDUSZE MAŁOPOLSKA

Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowane w ramach projektu działania są częścią kompleksowej realizacji sieci  parkingów przesiadkowych w systemie „Park and Ride” wzdłuż linii Szybkiej  Kolei  Aglomeracyjnej. Przyczynią się one do redukcji znaczenia samochodu w podróżach na większe odległości, a niekiedy także do Brzeska, Bochni czy Tarnowa. Wówczas to samochód osobowy zostanie sprowadzony do roli środka dostępu do komunikacji kolejowej, która jest podsystemem transportu zbiorowego i jest bardziej przyjazna dla środowiska niż transport indywidualny. Działania  te  mają  na  celu  zwiększenie  znaczenia  transportu  zbiorowego w podróżach  i  są  zgodne  z  zasadami  polityki  transportowej  Unii  Europejskiej,  w myśl  których  rola samochodu osobowego powinna być ograniczona wyłącznie do ostatnich odcinków podróży. Ponadto zakłada się w niej wzrost znaczenia kolei zwłaszcza przy podróżach na większe odległości oraz przy dojazdach do dużych miast.

Mapka lokalizacyjna – plik PDF (ADOBE Reader)

Komentarze...