Tarnowskie powietrze na Sesji Rady Miasta.
access_time 2004-06-24 16:52:36

Czerwcowa sesja RM od samego początku wzbudziła emocje radnych. Przewodniczący RM Pan Andrzej Kasznia zaproponował zmiany w stałym do tej pory porządku obrad sesji, czyli przeniesienia punktu zapytań i wolnych wniosków na koniec obrad.

[[fotka1]] Pan Tumiłowicz zwrócił uwagę, że zbyt dużo czasu zajmują na sesji oświadczenia i oświadczenia do oświadczeń, a mniej sprawy merytoryczne, które są najistotniejszą częścią pracy Rady Miasta. 


Pan Antoni Sypek nazwał próbę przeniesienia punktu obrad, kneblowaniem ust opozycji.


Nie minęło ani pół godziny sesji, gdy Pan Ciesielczyk w imieniu Klubu Uczciwość zaproponował 5 minut przerwy. W głosowaniu radni nie zgodzili się na zmianę dotychczasowego porządku obrad i tradycyjnie rozpoczęto od pytań radnych.  


Prezentujemy niektóre tematy, którymi interesują się nasi radni.


Antoni Sypek - Zapytał o literkę M na pomniku Mickiewicza, oraz po raz kolejny o kiosk przy ulicy Kopernika. Zgłosił także propozycje zainteresowania się miasta projektem „Na kupieckim szlaku”
http://lubelskie.ngo.pl/labeo/app/cms/x/67233;jsessionid=56DFFC698A7B91027D208B895D5FC9BF (więcej informacji o projekcie).


Przypomniał o uroczystościach związanych z pierwszym wywozem więźniów do obozu w Oświęcimiu i niedociągnięciach, które zauważył w czasie ich trwania. (graffiti, pranie na okolicznych balkonach). Gratulował także Panu Markowi Ciesielczykowi, obecności jego nazwiska w wydanym w Szwajcarii leksykonie znanych Europejczyków. 


Pani Anna Czech zwróciła uwagę na usprawnienie systemu tarnowskiej opieki domowej nad chorymi. Liczba osób objętych tą opieką wynosi około 500 osób.


Pan Słomka podał propozycję rozważenia możliwości zakupu przez Miasto sprzedawanego przez Starostwo Powiatowe budynku przy placu Sobieskiego i przeznaczenia go na siedzibę UM. Prosił też o kontynuowanie wycinania topól, które w okresie pylenia powodują alergię wielu osób. Topole powyżej 30 lat, można wycinać bez pozwoleń. Zwrócił uwagę na błędy w zapisie statutów Rad Osiedli, które tworzą swoistego rodzaju dwuwładzę i są konfliktogenne.


Pan Mundała zwrócił uwagę na konieczność założenia betonowej pokrywy na odkryty właz na końcu ulicy Hodowlanej.


Pan Tumiłowicz interweniował w sprawie problemów lokalowych i finansowych Polskiego Związku Niewidomych na ul. Piłsudskiego. Zwrócił też uwagę na niezgodne z uchwałą Rady Miasta interpretowanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową wysokości bonifikat przy przejmowaniu przez członków Spółdzielni gruntów, na których stoją bloki, a zarząd TSM przekracza prawo informując, że jest to około 90 procent a nawet i więcej.


Pan Łabno  prosił w imieniu mieszkańców Zabłocia, aby urządzić tam boisko. Powrócił do sprawy lotniska i kwestii formalno-prawnych związanych z jego lokalizacją Pytał też, czy zostały zachowane procedury prawne przy planowanej budowie stacji benzynowej w rejonie ronda na ul. Słowackiego. Wyraził opinię, że telewizja z racji, że jest publiczną, powinna robić programy promujące miasto bezpłatnie.


Pan Klimek zwrócił się o dodatkowy etat w szkole Nr 9 dla dzieci niepełnosprawnych, oraz o wykonanie podjazdu do szkoły dla tych dzieci.


Pan Wrona poruszył sprawę bonifikaty za przekształcenie prawa własności gruntów dla członków Spółdzielni Mieszkaniowych z propozycją zmiany jej wysokości na 99%. Pytał też o kontrowersyjną sprawę, nie przyjęcia do Szkoły nr 11 w Tarnowie, niepełnoprawnych uczniów z Wierzchosławic.


Głównymi tematami czerwcowej Sesji RM był stan zanieczyszczenia środowiska i sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w mieście.


Obserwując dyskusje radnych mogliśmy się dowiedzieć między innymi o tym, że pogarsza się jakość wody wpływającej w obręb miasta, a powietrze w rejonie małopolski jest bardzo zanieczyszczone pyłem. To właśnie w pyle występują najbardziej szkodliwe dla zdrowia substancje. Większe zanieczyszczenie powietrza w Tarnowie występuje w okresie zimowym, a to, że u nas jest lepiej niż na śląsku nie jest żadnym powodem do zadowolenia.


Krystyna Golębiowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawiła stan i rodzaj zanieczyszczenia powietrza. Dużo uwagi poświęciła benzoalfapirenowi, którego znajduję się dużo w powietrzu nad miastem. Nie udaje się niestety ustalić źródła zanieczyszczenia powietrza tym związkiem chemicznym. Wiadomo tylko, że powstaje on w wyniku spalania materii organicznej oraz paliw i olejów. Znajduje się on nawet w dymie znad grilla. Brak jest jednak odpowiedniej metodyki badań, które mogłyby jednoznacznie wskazać źródło i konkretną przyczynę nadmiernej emisji benzoalfapirenu w Tarnowie.


Zakłady Azotowe, według Pani Gołębiowskiej nie są w Tarnowie największym problemem. Emitują zanieczyszczenia poniżej przyznanych im norm. Zwróciła uwagę na to, ze wiele innych zakładów, między innymi Tamel nie ma uregulowanych spraw formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska.  


Radny Rojek zwrócił uwagę na fakt, że badania kontrolne niekoniecznie są prowadzone w czasie największej emisji zanieczyszczeń, w związku z tym posiadane dane, nie do końca mogą być prawdziwe.


Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego-epidemiologicznego miasta Tarnowa, według opinii radnych jest szokująca. Wiele tarnowskich przedszkoli i szkół otrzymało ocenę niedostateczną i wymaga natychmiastowych działań by poprawić ich sytuację sanitarną. Na tej liście znalazły się szkoły Podstawowe Nr 3, 5, 9, 11 i 23 a także Gimnazjum Nr 7 i Nr 8. 


Pan Kasznia zwrócił uwagę na porównanie danych od roku 1995 do roku 2003, liczby szczepień ochronnych dzieci, która spada w niepokojący sposób, a jednocześnie nastąpił wzrost zachorowań w szerokim spektrum chorób.


Pan Babuśka zainteresował się pozytywną oceną przez Sanepid, tarnowskiego dworca PKP i chciałby uzyskać odpowiedź, w jaki sposób odbywała się tam kontrola. Ta odpowiedź na pewno zainteresowałaby także wszystkich mieszkańców miasta, bo jak jest na dworcu, każdy widzi.


W punkcie obrad sesji znalazły się też sprawy dotyczące, wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, oraz godziny pracy psychologów, pedagogów i doradców. Prezydent zgłosił autopoprawkę zmniejszająca liczbę godzin pracy tych ostatnich z 30-tu planowanych do 26 godzin.


Radni ustalili także sieć publicznych przedszkoli w mieście, zaakceptowali zmiany w statucie Szpitala im. Szczeklika, oraz wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa Sławomira Oczkowicza.  


Ustalono termin wyborów do Rad Osiedli. Planowany termin na 27 sierpnia, został przesunięty na dwa tygodnie później. Decyzja jak najbardziej słuszna, gdyż termin sierpniowy, to czas powrotu z wakacji i na pewno wpłynąłby negatywnie na frekwencję wyborczą.


13 głosami „za”, odwołano Pana Bogdana Zygadło z funkcji Kierownika USC i powołano na to stanowisko Krystiana Krawczyka, młodego, 28-letniego człowieka, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 2 września, po wakacjach.

Komentarze...