Wieże widokowe dla karpackich gmin
access_time 2007-07-25 14:49:27
Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o ogłoszeniu konkursu na budowę wież widokowych w wybranych punktach Karpat.


Na realizację zadań służących aktywizacji gospodarczej i ochronie dziedzictwa małopolskich Karpat w 2007 r. Województwo Małopolskie posiada 300 tys. zł., w tym na budowę wież widokowych w górach 150 tys. zł.

Wieże będą lokalizowane na terenie Karpat z wyłączeniem Tatrzańskiego Parku Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego. Przy dokonywaniu wyboru miejsc, w których lokalizowane będą wieże, brane będą pod uwagę: usytuowanie przy znakowanych szlakach turystycznych, walory widokowe - panorama powinna być odsłonięta na conajmniej 180 stopni, atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza gminy - co najmniej jeden wpis do rejestru zabytków, wysokość wkładu własnego gminy. Szacunkowy koszt budowy wieży widokowej o trwałej konstrukcji drewnianej kształtuje się od 65 tys. zł do 100 tys. zł. (wielkość kosztów uzależniona jest od warunków terenowych, w których obiekt jest budowany). Wkład gminy, której udziela się pomocy finansowej na budowę wieży widokowej, nie może być niższy niż 20% kosztów inwestycji.

Regulamin konkursu znaleźć można na stronie: www.malopolskie.pl


Na cel budowy wież Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 150 tys. złotych. Jeśli założymy, że wkład własny gminy sięgnie połowy wartości inwestycji, to wybudowane mogą zostać cztery wieże. Gdzie będą one umiejdcowione, zależy nie tylko od ZWM, ale też od gmin, chcących wzbogacić sie o nowe konstrukcje. Im atrakcyjniejsza oferta, tym większe szanse na pieniądze.

Parlament uznał turystykę za ważny czynnik wspierania przedsiębiorczości, ustalając w 2001 roku "Strategię rozwoju turystki w latach 2001-2006". W ostatnim roku jej trwania Polska, pod względem dochodów z ruchu turystycznego, klasyfikowana była na 15 miejscu w Europie. Choć wybudowanie kilku wież widokowych nie podwyższy znacząco wskaźników turystyki w skali kraju, to jednak dla danej gminy może być impulsem rozwoju.

Tomasz Budzik - również na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Komentarze...