Mniej wniosków o zasiłki
access_time 2007-08-02 15:26:23
Do końca lipca wpłynęło łącznie do Urzędu Miasta Tarnowa nieco ponad cztery tysiące wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i „becikowe”. To o dwa tysiące mniej niż przed rokiem.


Powodem mniejszej liczby składanych wniosków może być niezmienione od trzech lat kryterium dochodowe w przypadku zasiłków rodzinnych, wynoszące 504 złote na osobę w rodzinie. Wnioski o wypłatę zasiłków są cały czas przyjmowane w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Goldhammera 3, druki wniosków pobierać można w urzędzie lub ze strony internetowej Tarnowa – www. tarnow. pl.

9 lipca w Urzędzie Miasta Tarnowa rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na okres od września 2007 do sierpnia 2008 roku. Do końca miesiąca urzędnicy przyjęli 3 789 wniosków o zasiłki rodzinne, 141 wniosków o świadczenia pielęgnacyjne, 1250 wniosków o zasiłek pielęgnacyjny oraz 77 wniosków o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. „becikowe”. Łącznie daje to liczbę 4 057 wniosków – o dwa tysiące mniej niż przed rokiem o tej porze . Do tej pory zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymuje w Tarnowie ponad 10 tysięcy rodzin, niewykluczone, że w najbliższej przyszłości będzie ich mniej. – Płace w Polsce i Tarnowie stopniowo rosną, a kryterium dochodowe w przypadku zasiłków rodzinnych pozostaje takie samo od 2004 roku i wynosi 505 złote na osobę w rodzinie – mówi Jan Hućko, kierownik Referatu Dodatków Mieszkaniowych i Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Tarnowa. – Stąd coraz mniejsza liczba rodzin spełnia kryterium pozwalające otrzymać zasiłek. Ponadto coraz mocniej daje się zaobserwować emigracja ludności poza miasto czy to za granicę czy też do gmin ościennych . Jeżeli w przypadku pierwszych jest to wyjazd za pracą to ci drudzy opuszczają miasto z uwagi na wysokie koszty utrzymania i dla tego też malej grupa świadczeniobiorców. Wnioski o zasiłki można składać również w sierpniu w godzinach pracy urzędu w budynku magistratu przy ulicy Goldhammera 3, przez cały czas obsługę świadczeniobiorców prowadzi 10 osób, a w ostatnich dniach lipca, gdy liczba składających wnioski wynosiła blisko 400 osób dziennie obsługę prowadziło 16 osób, dzięki czemu udało się uniknąć kolejek. Ci tarnowianie, którzy zamierzają ubiegać się o zasiłek po raz pierwszy mogą pobrać dokumenty ze strony internetowej www.tarnow.pl, lub osobiście w urzędzie przy ulicy Nowej 4.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Prawo do jego uzyskania mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł i mają to udokumentowane zaświadczeniami z urzędu skarbowego . Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 583 zł na członka rodziny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
- kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej,
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
- zaświadczenia (z Urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
- kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
- zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
- informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny z kolei przyznawany jest w wysokości 153 zł., na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

- niepełnosprawne dziecko
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
- osoba, która ukończyła 75 lat.

Komentarze...