Wnioski złożone
access_time 2008-03-20 13:53:41
Gmina Tarnów chce w znaczący sposób włączyć się do „wyścigu” o pieniądze dystrybuowane w latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności. Pierwsze wnioski zostały już złożone i zaakceptowane pod względem formalnym, czekają na ocenę merytoryczną.

Jeden z przygotowanych przez Gminę wniosków projektów dotyczy dofinansowania realizacji projektu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Projekt o nazwie GIZA (Gminny Instytut Zajęć Ambitnych) opracował zespół złożony z dyrektorów szkół leżących na terenie Gminy Tarnów. W jego skład weszły: Anna Chmura (ZSP w Tarnowcu), Agnieszka Papuga (ZSP Zbylitowska Góra), Dorota Puciłowska (SP Poręba Radlna) i Ewa Sojat (SP Zgłobice). Pracami zespołu kierowała Elżbieta Chrząszcz – zastępca Wójta Gminy Tarnów.

- Nasz projekt, który umiejscowiliśmy w poddziałaniu 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, realizowany byłby na terenie Gminy Tarnów w dwunastu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach – podkreśla Elżbieta Chrząszcz. - Projekt zakłada objęcie wsparciem sześćdziesięciu grup uczniów ze szkół podstawowych czyli siedemset dwadzieścia osób, oraz dwudziestu ośmiu grup uczniów gimnazjów czyli trzysta trzydzieści sześć osób. W sumie zatem Gminny Instytut Zajęć Ambitnych objąłby ponad tysiąc osób. W jego ramach w poszczególnych szkołach realizowane byłyby zadania z zakresu matematyki, przyrody, geografii, chemii, fizyki, informatyki i języka angielskiego w poszczególnych szkołach – dodaje.

Jak podkreśla Elżbieta Chrząszcz, głównym celem, dla którego samorząd gminny zdecydował się złożyć wniosek na realizację tego programu jest zwiększenie osiągnięć dzieci i młodzieży w nauce, a także ich zdolności twórczych. Koszt programu, którego realizacja miałaby się odbywać do 2010 roku został określony na ponad milion złotych. – O taką właśnie kwotę się ubiegamy – dodaje Elżbieta Chrząszcz. – Nasz wniosek złożyliśmy 11 marca, w dzień po otwarciu naboru, został już sprawdzony pod względem formalnym i teraz czekamy na jego ocenę merytoryczną. Mamy nadzieję, że będzie ona pomyślna – podkreśla zastępca Wójta Gminy Tarnów.

Inny wniosek, na którego pomyślne rozpatrzenie czeka samorząd Gminy Tarnów, dotyczy działania 4.1. zatytułowanego „Rozwój infrastruktury drogowej”. Projekt, dotyczący schematu A noszącego tytuł: „Drogi o znaczeniu regionalnym”, został zatytułowany „Poprawa dostępności transportowej podmiotów gospodarczych w Woli Rzędzińskiej i Zbylitowskiej Górze do dróg krajowych i wojewódzkich”. – Jego celem jest pozyskanie środków na przebudowę dróg „do Leiera” w Woli Rzędzińskiej oraz Spacerowej w Zbylitowskiej Górze – podkreśla zastępca Wójta Sławomir Wojtasik. – Choć w rzeczywistości są to drogi gminne, to jednak ze względu na dużą ilość umiejscowionych przy tych drogach podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie – dużą ilość jeżdżących po nich samochodów i to samochodów bardzo ciężkich, z ładunkiem do 20 ton, uważamy, że drogi te mają znaczenie regionalne. Bo przecież jeśli przez drogę „do Leiera” przejeżdża codziennie około stu pięćdziesięciu samochodów, a przez ulicę Spacerową około stu, czy funkcjonalnie taka droga jest nadal drogą gminną – podkreśla. Wnioskowana kwota dotacji w ramach MRPO to prawie 5,8 miliona złotych. Gdyby taką kwotę udało się gminie otrzymać, stanowiłoby to 65% kwoty potrzebnej do przebudowy wspomnianych ulic.

Wniosek złożony został 13 marca. Zastępca Wójta Sławomir Wojtasik nie ukrywa, że absorpcja środków unijnych nie jest zadaniem łatwym. – Nie wystarczy tylko złożyć wniosek i czekać na pieniądze – mówi. – Przede wszystkim, żeby zacząć przygotowywać wniosek, trzeba dane zadanie ująć w budżecie. Rada Gminy musi więc podjąć uchwałę odnośnie realizacji danej inwestycji. Trzeba także zabezpieczyć wkład własny. Dopiero wtedy można zacząć starania o unijne pieniądze. W tym tkwi też niemałe ryzyko, wierzymy jednak, że jeśli chce się o unijne pieniądze „powalczyć” na serio, to trzeba je podjąć. Te działania już mamy za sobą. Zadań w budżecie zaplanowaliśmy sporo, wnioski właśnie teraz składamy. Mimo iż Gmina Tarnów w poprzednich latach nie odnotowała znaczących sukcesów w zakresie pozyskiwania środków unijnych, to nie ukrywam, iż liczę na odwrócenie tej nie najlepszej passy i na znaczącą odmianę tego stanu rzeczy. Jesteśmy zdeterminowani do działania. Należy podkreślić duże zaangażowanie pracowników w przygotowywanie projektów, zwłaszcza Renaty Czarneckiej pracującej w kierowanym przez Bogumiłę Bardel Referacie Inwestycji i Rozwoju, która zajmuje się przygotowywaniem wniosków.

Złożone w ostatnim czasie wnioski, to nie jedyne przygotowywane przez samorząd Gminy Tarnów projekty i nie jedyne plany odnośnie podziału tego zaplanowanego na lata 2007-2013 „tortu” pod nazwą Narodowa Strategia Spójności. W miarę, jak będą ogłaszane kolejne konkursy i kolejne nabory, będą składane następne. Pomysłów nie brakuje, bo i potrzeb wokół jest nadal bardzo wiele.

Komentarze...