„Kibice i doping tak – pseudokibice i agresja nie”
access_time 2008-12-09 12:41:29
Tarnowscy policjanci realizują nowy program profilaktyczny skierowany do młodzieży szkolnej, ich rodziców i opiekunów, a także pedagogów i kibiców piłkarskich, którego głównym przesłaniem jest edukacja prawna oraz ograniczenie zachowań przemocowych na imprezach sportowych.

Partnerami projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kluby sportowe. Założeniem programu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za zachowania naruszające prawo podczas masowych imprez sportowych, a przede wszystkim edukowanie i promowanie postaw aktywnego i bezpiecznego kibicowania.

Pośrednio zaś zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obiektów sportowych w kontekście planowanych mistrzostw Euro 2012 i stworzenie lokalnych koalicji dla zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. W ramach programu tarnowscy policjanci organizują spotkania z młodymi ludźmi, w szkołach podstawowych (6 klasy), gimnazjach i liceach na terenie całego powiatu, podczas których przekazują wiedzę na temat zagrożeń związanych z działalnością pseudokibiców, zachowań podczas imprez sportowych naruszających przepisów prawnych i odpowiedzialności za takie czyny. Promują i upowszechniają zasady bezpiecznego zachowania podczas imprez sportowych, właściwe wzorce zachowań kibiców podczas trwania meczy, wskazują młodym ludziom cechy prawdziwego kibica, pozytywne aspekty działania klubów kibica i alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu.

Policjanci spotykają się także z rodzicami i kadrą pedagogów na organizowanych szkoleniach, w ramach których pogłębiają ich wiedzę na temat zjawiska pseudokibiców i związanych z nim zagrożeniem, odpowiedzialności prawnej nieletnich i odpowiedzialności karnej osób dorosłych, za naruszanie ładu i porządku publicznego podczas meczy. W ramach programu współpracować także będziemy z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi i sportowymi inspirując organizowanie działań sportowych na naszym terenie i włączając się w ich udział, w celu upowszechniania wśród społeczności właściwych wzorców postępowania w trakcie imprez masowych.


Info: KMP Tarnów

Komentarze...