Stypendia dla studentów matematyki na tarnowskiej PWSZ
access_time 2008-12-12 16:48:04
5 grudnia 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz J.M. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisali umowę na wykonanie zadania polegającego na kształceniu zamawianym na kierunku matematyka specjalności: matematyka finansowa i matematyka z informatyką.

Ministerstwo kwotą prawie 400 tysięcy złotych sfinansuje wykonanie zadań realizowanych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki dofinansowaniu studenci kierunku matematyka (specjalności matematyka finansowa i matematyka z informatyką) będą uprawnieni do otrzymywania stypendium w wysokości 1000 złotych (zgodnie z opracowanym regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów kierunku zamawianego).

Realizacja projektu to jednak nie tylko stypendia. To przede wszystkim podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku matematyka poprzez wprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć wyrównawczych czy zastosowanie nowoczesnych technik kształcenia. Zawarta umowa umożliwi np. organizację dodatkowych wykładów monograficznych z zakresu wybranych zagadnień matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej w każdym z trzech kolejnych lat studiów, co stanowić będzie cenne uzupełnienie wykładów kursowych przewidzianych programem. Do wygłoszenia wykładów planuje się zaprosić najwyższej klasy specjalistów. Ponadto ma zostać opracowany zestaw materiałów e-learningowych w postaci wykładów i ćwiczeń wraz ze wskazówkami i rozwiązaniami, które zostaną udostępnione studentom na serwerze Uczelni.

Otrzymane przez PWSZ w Tarnowie dofinansowanie pozwoli zorganizować Szkołę Letnią matematyki finansowej, której celem będzie prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w formie cyklu wykładów prezentowanych przez specjalistów oraz prezentacji prac studentów w formie referatów. W ramach Szkoły Letniej przewidziano wykłady plenarne dla uczestników.

Kolejną płaszczyzną wsparcia dla studentów są programy wyrównawcze z matematyki i fizyki ukierunkowane na pomoc studentom posiadającym niewystarczającą wiedzę z zakresu tych przedmiotów. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje, że o zaliczeniu pierwszych semestrów studiów na kierunkach ścisłych decydują przede wszystkim umiejętności matematyczne i fizyczne na poziomie szkoły średniej. Celem kursów wyrównawczych jest zatem powtórzenie, uzupełnienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej oraz zaznajomienie studentów z wymaganą na kierunkach ścisłych precyzją rozumowania.

Przewidziane zostały także mechanizmy pozwalające lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Oprócz tradycyjnych warsztatów i wykładów obejmujących tematykę rynku pracy studentom zostanie zaproponowane doradztwo indywidualne oraz programy stażowe wzmacniające umiejętności praktyczne studentów.


Info: PWSZ w Tarnowie

Komentarze...