Podsumowanie roku szkolnego w Tarnowie
access_time 2010-06-25 14:45:58
W Tarnowie, na wszystkich poziomach edukacji, wakacje rozpoczyna 26 tysięcy uczniów oraz blisko 3,5 tysiąca nauczycieli, którzy w mijającym roku szkolnym prowadzili zajęcia edukacyjne. Spora grupa uczniów kończy odpowiednie dla wieku etapy edukacji. I tak w przypadku szkół podstawowych jest ich 1060, gimnazjów – 1330, szkół ponadgimnazjalnych – 3529. Ok. 40 tys. młodych ludzi uczy się każdego dnia w Tarnowie. Miasto jest organem prowadzącym dla 78 szkół i placówek oświatowych. Dobiegający końca rok szkolny jest także czasem wytyczania planów i zamierzeń na nowych, dziesięć miesięcy w edukacji.

Wakacje to czas intensywnych prac i remontów w tarnowskich szkołach. Najwięcej inwestycji zaplanowano właśnie na lipiec i sierpień. Będą one kosztować w sumie ponad 2 miliony złotych.

Najważniejsze zmiany w szkołach obowiązujące od nowego roku szkolnego - nowy rok 2010/2011 – z połączonym w zespół SP 1 i G 1 o nazwie ZSO Nr 5; z nowoutworzonym XX LO z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie; rozwiązanie ZSO Nr 3 i usamodzielnienie XVI LO wchodzącego w jego skład; rozwiązanie TCE i usamodzielnienie CKU wchodzącego w jego skład.

Wydatki przeznaczone na edukację:
- 2008 – 184 mln złotych (subwencja – 134 mln zł); w tym: przedszkola – 27,1 mln, zadania inwestycyjne – 8,3 mln w tym remonty 1,6 mln); 45% wydatków budżetowych

- 2009 – 202 mln (subwencja 150 mln zł), ok. 45 % wydatków budżetu (w tym: przedszkola – 29,8 mln, zadania inwestycje i remonty ŁĄCZNIE 15,5 mln Inwestycje =10,8 mln, remonty = 4,7 mln)

- 2010 – 230 mln (subwencja 160 mln zł), (w tym: przedszkola – 35,4 mln, zadania inwestycje i remonty ŁĄCZNIE 27,4 mln Inwestycje = 25,5 mln, remonty = 1,9 mln).

W mieście prowadzony jest rozbudowywany system finansowego motywowania nauczycieli. Występuje tendencja wzrostowa wysokości dodatków dla nauczycieli – w sumie kwota 9,5 mln zł – to wzrost o 1,3 mln w stosunku do roku 2009.

Nagrody Prezydenta z okazji DEN to w 2009 r. 94 przyznane wyróżnienia, w tym 4 osoby zostały nagrodzone w ramach konkursu na „Najlepszego wychowawcę roku 2009” – pierwsza edycja, nagrody za programy wychowawcze. Nagrodzona została także jedna osoba związana ze szkolnictwem niepublicznym

W 2009 r. wpłynęło 57 wniosków o zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, pozytywnie rozpatrzono 56 (wydatkowano łącznie 37 100 zł). W 2010 r. – wpłynęło 26 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 26 (wydatkowano dotychczas 15 100 zł).

Kolejny rok to również rok niżu demograficznego – 1000 uczniów mniej, skutkiem czego jest redukcja zatrudnienia i oferta w niepełnym wymiarze czasu pracy dla nauczycieli. Od 1stycznia 2011 następować będzie standaryzacja zatrudnienia pracowników Administracji i Obsługi.

Wyzwaniem dla Tarnowa jest nabór do szkół ponadgimnazjalnych – ważne zachowanie poziomu (uczniów spoza Tarnowa – 70%) sprzed roku oraz dostosowanie szkół podstawowych do potrzeb 6-cio latków.

Nie mniej ważne są inwestycje w bazę oświatową. Następuje wzrost nakładów na remonty i zadania inwestycyjne. Trzeba podkreślić ponadto systemowe podejście do substancji miejskiej czyli realizację kosztownego przedsięwzięcia - termomodernizacji budynków.

W zakresie informatyzacji szkół głównymi celami są e-wywiadówka, e- dziennik (realizowany już przez III LO) oraz e-rekrutacja do przedszkoli.

W ramach działań systemowych Miasta w zakresie wychowania i profilaktyki zagrożeń najważniejszym priorytetem jest doskonalenie współpracy z Radami Rodziców i rodzicami.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...