Rada Pożytku Publicznego dla Miasta Tarnowa
access_time 2010-04-23 14:14:25
Komendant Hufca Tarnów ZHP im. gen. Józefa Bema, harcmistrz Maksym Pękosz wystąpił do Prezydenta Miasta Tarnowa z wnioskiem o utworzenie Rady Pożytku Publicznego Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rady Pożytku Publicznego są ciałami doradczymi, konsultacyjnymi i opiniującymi działającymi przy jednostkach samorządu terytorialnego.

- W Tarnowie można zauważyć tendencję do powiększania się "trzeciego sektora" - mówi harcmistrz Maksym Pękosz, komendant Hufca Tarnów ZHP - dlatego naturalnym wydaje się stworzenie w Tarnowie Rady Pożytku Publicznego, która wspierałaby współpracę pomiędzy Urzędem Miasta Tarnowa, a organizacjami pozarządowymi oraz opiniowała rozwiązania wdrażane przez władze miasta mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Organizacji Pożytku Publicznego w Tarnowie.

Mówi harcmistrz Maksym Pękosz:
lub ->POBIERZ


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zadań Rady Pożytku Publicznego należy m.in.:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; - udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

- Rada Pożytku Publicznego byłaby więc również forum wymiany informacji miedzy samorządem, a tarnowskim środowiskiem Organizacji Pożytku Publicznego - mówi harcmistrz Maksym Pękosz - forum, którego obecnie w ocenie przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych w Tarnowie brak.


Info: Komenda Hufca ZHP im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie

Komentarze...