Będzie wizja lokalna na tarnowskim Burku
access_time 2010-03-18 14:52:00
Przebudowa placu handlowego „Burek” realizowana jest w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Miasta Tarnowa na lata 2008-2013 w ramach zadania „Uporządkowanie i wdrożenie nowego systemu zarządzania miejskimi terenami handlowymi”. Zakres zadania obejmuje wybudowanie nowych placów targowych i przeniesienie handlu z placu „Targowica” oraz reorganizację handlu i modernizację placu targowego „Burek” z pozostawieniem handlu i uwzględnieniem potrzeb handlujących i mieszkańców miasta. Przebudowa placu handlowego „Burek” ujęta jest również w Programie Tarnów 2010 w działaniu pn. „Rewitalizacja wybranych obszarów miasta” obejmującym podprojekt „Zagospodarowanie przestrzeni placu handlowego „Burek”.

W latach 2008-2009 prowadzone były prace przygotowawcze, w ramach których opracowano kilka wariantów koncepcyjnych zagospodarowania placu handlowego „Burek”, przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców miasta oraz podjęto rozmowy z powstałym Komitetem Obrony Placu Handlowego „Burek”. W wyniku ustaleń podjętych przez Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Komitet Obrony Placu Handlowego „Burek” do dalszych prac przyjęto jeden z wariantów koncepcyjnych opracowanych przez inż. arch. Marka Bilskiego na zlecenie Komitetem Obrony Placu Handlowego „Burek”. W związku z tym w październiku 2009 r. Targowiska Miejskie zawarły z inż. arch. Markiem Bilskim umowę na wykonanie dokumentacji obejmującej pełną koncepcję architektoniczno-programowo-przestrzenną oraz konstrukcyjną pn. Przebudowa Placu Targowego „Burek” zawierającą kompletne wytyczne dla opracowań branżowych projektu budowlanego i wykonawczego, opis elementów wyposażenia i wyliczenie wskaźników kosztów inwestycji.

Koncepcja winna uzyskać wstępne, pozytywne uzgodnienia dla przyjętych rozwiązań przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Tarnowskie Wodociągi, Zakład Energetyczny oraz rzeczoznawców bhp, ppoż i sanitarno-higienicznych. Zawarta umowa przewiduje jej rozwiązanie bez wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku pozytywnego jej uzgodnienia przez Konserwatora Zabytków. W trakcie opracowania koncepcji proponowane rozwiązania konsultowane były przez projektanta z Targowiskami Miejskimi oraz Komitetem Obrony Placu Handlowego „Burek”. Wypracowane rozwiązania projektant w listopadzie 2009 r. przedłożył do uzgodnienia Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Delegatury w Tarnowie. Tarnowska Delegatura zwróciła się do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o skierowanie przedłożonej koncepcji na Komisję Konserwatorską przy MWKZ, bądź zlecenie opinii niezależnemu rzeczoznawcy z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do chwili obecnej Konserwator Zabytków nie przedstawił swojego stanowiska uzależniając je od przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Placu im. Gen J. Bema w Tarnowie, która ustalona jest na dzień 31.03.2010 r. W wyniku wizji lokalnej oczekujemy pozytywnej opinii Konserwatora Zabytków. W przypadku negatywnej opinii Konserwatora dla opracowanej koncepcji oczekujemy przedstawienia szczegółowych jego wytycznych dla zagospodarowania Placu im. Gen J. Bema, które będą mogły stanowić podstawę do ponownego podjęcia prac projektowych przy dalszej współpracy Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa i Komitetu Obrony Placu Handlowego „Burek”.

Po opracowaniu koncepcji przewidywane jest niezwłoczne opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych a po ich uzyskaniu przystąpienie do realizacji przebudowy placu handlowego „Burek”.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...