Podzielono pieniądze dla organizacji pozarządowych
access_time 2012-01-06 15:27:43
Większość z zaplanowanych na ten rok konkursów dla organizacji pozarządowych została już rozstrzygnięta. Do NGO’s trafi w sumie prawie 2 mln złotych na działania z zakresu kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji.
Od kilku lat coraz większym zaufaniem cieszy się powierzenie części zadań dla mieszkańców organizacjom pozarządowym. Dzięki bliskiemu kontaktowi z mieszkańcami, dobrej znajomości potrzeb i oczekiwań, kreatywności i często pasji organizacje są dla samorządu ważnym partnerem. - Jak tylko możemy wspieramy tego rodzaju cenne inicjatywy, to ważny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz. Na pierwszą turę konkursów wpłynęło 121 wniosków. Uznanie panelu ekspertów uzyskało 50 z nich. Największe dotacje przeznaczono na zadania z zakresu zdrowia i opieki społecznej m.in. 670 tys. zł przeznaczono Stowarzyszeniu "U Siemachy" na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach. Z kolei Caritas diecezji Tarnowskiej otrzymał ponad 150 tys. zł na m.in. na następujące zadania: „Pomoc osobom bezdomnym z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegowni i Łaźni” oraz „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych”. Jak co roku Urząd Miasta wsparł Stowarzyszenie "Kropla". Na zadanie "Edukacja prozdrowotna. Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku" otrzymało ono ponad 20 tys. zł. Z wydarzeń kulturalnych m.in. dofinansowanie w wysokości 82 tys. zł powędrowało do Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej na organizację cyklu koncertów w 2012 roku, do Dziewczęcego Chór Katedralny „Puellae Orantes” na nagranie i promocja albumu CD „Ave Maria” trafiło ponad 17 tys. zł, a propozycja Uniwersytety Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej „Czas wolny z Pegazem w tle” została zasilona kwotą 16 tys. zł. Wśród złożonych ofert w zakresie kultury znalazły się również dwa zupełnie nowe zadania: „Wakacyjne Kino Plenerowe w Parku Sanguszków” i „I Muzyczny Przegląd Zespołów oraz Artystów Solowych” zaproponowane przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów. Otrzymały one dofinansowanie łącznie na kwotę siedmiu tys. zł. Warto dodać, że już trwają prace nad ogłoszeniem w styczniu br. konkursów w zakresie kreowania i eksponowania marki Miasta, turystyki i krajoznawstwa, edukacji konsumenckiej oraz promocji i organizacji wolontariatu. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...