Dodatkowa pomoc finansowa dla opiekunów dzieci
access_time 2012-01-16 12:27:16
Dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 100 zł miesięcznie czeka na opiekunów, którzy posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Biuro Świadczeń i Spraw Obywatelskich w Centrum Obsługi Mieszkańców informuje, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przepis ten przewiduje, że rodzic lub osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie, mająca w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. ustalone ostateczną decyzją prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzyma dodatkową pomoc finansową w wysokości 100 zł miesięcznie w styczniu, lutym i marcu br. Pomoc ta będzie przyznawana odrębną decyzją, pod warunkiem złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2012 r. pisemnego wniosku w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowa 4, w sali nr 1 na parterze, na stanowisku świadczeń rodzinnych. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne na miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane dopiero po 31 stycznia 2012 r., tzn. aktualnie nie otrzymują takiego świadczenia, powinny złożyć wniosek o przyznanie w/w pomocy w terminie do 7 dni od dnia, w którym ich decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stanie się ostateczna, tj. po upływie 14 dni od otrzymania takiej decyzji. Wnioski złożone po upływie w/w terminów zgodnie z obowiązującym przepisem nie mogą być załatwione. Inne osoby niż wyżej wymienione, otrzymujące w tym czasie świadczenie pielęgnacyjne w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (np. matką, ojcem, rodzeństwem, dziadkiem, babcią) nie są objęte tym programem i powyższa pomoc im nie przysługuje. Z tego powodu składanie przez takie osoby wniosków jest bezcelowe. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...