Jest plan zabezpieczenia Wątoku
access_time 2012-01-25 14:35:09
Mowa o koncepcji obniżenia zagrożenia powodziowego dla doliny Wątoku i jego dopływów – Strusinianki, Mrozówki, Wątoczku i Korzenia. Odbyła się swego rodzaju odprawa samorządów w tej sprawie, teraz czas na konkretne działania.
Projekt zakłada wykonanie suchych polderów na terenie gminy Skrzyszów, których zadaniem będzie złagodzenie napływającej fali powodziowej. Dużo miejsca poświęcono także dopływom potoku Wątok i potrzebie stałej konserwacji przepustów. Podczas jednego ze spotkań, daleko idącą pomoc zadeklarował wicemarszałek małopolski, Roman Ciepiela. Plany zakładają również możliwość redukcji szybkości spływu wód opadowych do rowów i potoków poprzez stosowanie ekologicznych sposobów zabudowy placów, parkingów i otoczenia budynków oraz retencjonowania deszczówki i jej dalszego wykorzystywania przy pielęgnacji terenów zielonych. - Miasto już realizuje działania mające na celu udrożnienie Wątoku - przebudowujemy przepust na potoku Strusinka, w ciągu ul. Ostrogskich i podnosimy mostki nad potokiem – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański. Wiceprezydent dodaje, że miasto wniosło ponadto wiele uwag do proponowanych rozwiązań w rejonie ul. Spytki z Melsztyna. Autorzy projektu przez ponad pół roku inwentaryzowali istniejące zagospodarowanie terenu, zbierali materiały do opracowania i analizowali otrzymane wyniki badań i pomiarów. Przed rokiem Tarnów podpisał porozumienie z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie oraz gminami Skrzyszów i Ryglice dotyczące współpracy w zakresie Wątoku. Tarnów partycypował w kosztach opracowanej koncepcji, przeznaczył na jej sfinansowanie ponad 44 tysiące złotych. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...