Rewolucja śmieciowa - 10,50 zł miesięcznie na osobę
access_time 2012-11-15 12:18:05
Tarnów, podobnie jak inne miasta, czeka rewolucja śmieciowa. Rada Miejska wybrała metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena zależeć będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Przed samorządami, w tym tarnowskim, proces dostosowywania się do wymogów ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej głosowanych będzie aż siedem uchwał wprowadzających zmiany na terenie miasta. Wiąże się to z wprowadzeniem powszechnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości będzie musiał płacić w zamian za odebranie i zagospodarowanie śmieci. Zmiany wchodzą w życie od lipca przyszłego roku. Wysokość tej opłaty zależy od przyjętej metody ustalenia opłaty i stawki. Ustawa daje możliwość wyboru spośród kilku metod: wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wg ilości zużytej wody z danej nieruchomości, wg powierzchni lokalu mieszkalnego, czy od gospodarstwa domowego. Po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich metod, przygotowano propozycję wyboru tej pierwszej. Poparły ją spółdzielnie mieszkaniowe oraz ankietowani mieszkańcy domów jednorodzinnych. Zgodnie z ustawą, stawka opłaty powinna być tak ustalona, aby wpływy z opłat pokryły koszty funkcjonowania całego systemu, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. - Przy wyliczeniu stawki opłaty dla mieszkańców Tarnowa oparto się na dotychczasowym poziomie kosztów gospodarowania odpadami. Proponuje się ustalenie jej na poziomie 10 zł 50 gr od mieszkańca - mówi Stefan Piotrowski z Centrum Usług Ogólnomiejskich. Dodajmy, że z analizy projektów, bądź też już podjętych uchwał przez rady innych gmin wynika, że stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny kształtuje się w granicach: 9 zł do 18 zł na mieszkańca, na miesiąc. - Zgodnie z ustawą, do obliczeń przyjęto koszty transportu, segregacji i składowania odpadów, koszty obsługi dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz koszty obsługi systemu. W obliczeniach uwzględniono również liczbę mieszkańców zamieszkujących Tarnów oraz ilość wytwarzanych odpadów - dodaje Piotrowski. Premiowani będą ci, którzy selekcjonują odpady. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązuje rady gmin do uchwalenia niższych stawek opłat za odpady komunalne zebrane i odbierane w sposób selektywny, stąd propozycja, aby w przypadku, gdy nie są one zbierane w taki sposób, stawka opłaty była wyższa o 50 proc. Zobacz także: Rewolucja śmieciowa - najprawdopodobniej wzrosną opłaty
Komentarze...