Magistrat prosi o czystą kampanię. Dosłownie
access_time 2014-10-23 11:57:28
W związku z trwającą kampanią wyborczą tarnowski magistrat zwraca się z prośbą do komitetów wyborczych i kandydatów o prowadzenie jej z poszanowaniem prawa i akceptowanych norm.
W specjalnym apelu, jaki urzędnicy rozesłali do mediów zawarte są wszystkie wskazówki dotyczące toczącej się kampanii oraz samych wyborów. Poniżej pełna treść komunikatu.
  • 1. Kampania wyborcza kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania. W dniu 16 listopada 2014 r. głosowanie odbywać się będzie w godz. od 7.00 do 21.00.
  • 2. Agitację wyborczą można prowadzić od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach, określonych przepisami Kodeksu wyborczego. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Każdy wyborca może prowadzić agitację wyborczą na rzecz kandydatów, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego. Zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej: 1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów, 2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, 3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Zabrania się komitetom wyborczym, kandydatom oraz wyborcom prowadzącym agitację wyborczą na rzecz komitetów wyborczych lub kandydatów organizowania loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych. Zabrania się podawania oraz dostarczania, w ramach prowadzonej agitacji wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.
  • 2. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Materiały te podlegają ochronie prawnej i powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego środek prawny określony w art. 111 § 1 Kodeksu wyborczego. Informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze, ogłaszane w prasie drukowanej na koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą. Odpowiedzialnym za umieszczenie tego wskazania jest redaktor w rozumieniu ustawy - Prawo prasowe.
  • 3. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. Prezydent Miasta Tarnowa w dniu 29 sierpnia 2014 r. podał do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Miasta Tarnowa przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Miasta Tarnowa i do Rady Miejskiej w Tarnowie oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Są to oznaczone słupy ogłoszeniowe i tablice znajdujące się w następujących miejscach miasta Tarnowa: 1) ul. Bernardyńska (słup - u wlotu z ul. Małych Schodów), 2) ul. Szujskiego 40 (słup - obok supermarketu PH „LIDL”), 3) ul. Romanowicza (słup – na wprost „Carrefour Express”), 4) ul. Kołłątaja (słup – róg ul. Dąbrowskiego), 5) ul. Słoneczna (słup – róg ul. Orkana obok przystanku autobusowego), 6) ul. Gumniska (słup – obok hali widowiskowo – sportowej), 7) ul. Krakowska (tablica ogłoszeniowa – róg ul. Radosnej), 8) ul. Czerwona (słup – róg ul. Norwida), 9) ul. Mościckiego (słup – obok Szkoły Podstawowej nr 11), 10) ul. Klikowska 140 (słup – obok pawilonu handlowego), 11) ul. Krzyska (tablica ogłoszeniowa – obok Szkoły Podstawowej nr 14), 12) ul. Jasna (słup – obok Szkoły Podstawowej Nr 8), 13) ul. Westerplatte (słup – obok Przedszkola Publicznego nr 24), 14) Os. Legionów H. Dąbrowskiego (słup - obok pawilonu handlowego „FRAC”), 15) ul. Sucharskiego (słup – obok placu zabaw), 16) ul. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza (słup – obok placu zabaw). Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Prezydent Miasta postanowi o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie ww. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
  • 4. Na 24 godziny przed dniem głosowania, aż do zakończenia głosowania zabrania się podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.
  • 5. Wykonanie uprawnień wynikających z Kodeksu wyborczego nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe. Ponadto informujemy, że – w porozumieniu z właściwymi dysponentami – Urząd Miasta nie wyraził zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na drzewach, ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, przystankach autobusowych i autobusach komunikacji miejskiej stanowiących własność miasta lub miejskich osób prawnych. Poszczególne miejskie służby, inspekcje i straże będą w granicach swoich kompetencji analizować przestrzeganie prawa w toku kampanii i odpowiednio reagować w razie stwierdzenia naruszeń jej zasad. Prosimy także o dołożenie wszelkich starań, by kampania wyborcza była wolna od agresji, rozpowszechniania informacji nieprawdziwych i naruszeń dóbr osobistych konkurentów.
  • Komentarze...