Miasto: błąd na kartach to wina drukarni
access_time 2015-01-20 11:37:59
Szczegółową informację dotyczącą przebiegu przygotowań do wyborów samorządowych w listopadzie ubiegłego roku przedstawiła na konferencji prasowej Aleksandra Mizera, sekretarz miasta, pełniąca funkcję przewodniczącej Miejskiego Biura Wyborczego.
Podczas konferencji zaprezentowano korespondencję mejlową z drukarnią, zajmującą się wydrukiem kart do głosowania, a także umowę z drukarnią i wzory kart zaakceptowane ostatecznie przez Miejską Komisję Wyborczą i przekazane pocztą kurierską drukarni. Poniżej treść oświadczenia magistratu W związku ze stwierdzeniem nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu nr 3 Miejskie Biuro Wyborcze dokonało szczegółowej analizy czynności dotyczących wydruku i kolportażu kart do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 roku. Wskutek przetargu wydruk kart powierzono Częstochowskim Zakładom Graficznym Sp. z o.o., podpisując z tą spółką umowę 15 października 2014 roku. Zgodnie z zawartymi w umowie zapisami podstawą wydruku kart do głosowania była uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej, która trafiła do drukarni wraz ze wzorami kart w formie załączników do uchwały. Zlecenie druku kart wysłano 31 października pisemnie za pośrednictwem kuriera oraz drogą elektroniczną (skany zlecenia, uchwały i zatwierdzone wzory kart z kompletną listą nazwisk zawierającą także nazwisko Bartłomieja Kawuli). Wraz ze zleceniem druku na wniosek delegatury Krajowego Biura Wyborczego przesłano do drukarni pismo z prośbą o powiększenie w nagłówku karty wielkości czcionki w nazwie komitetu wyborczego. W celu uzgodnienia ostatecznej wersji wzorów kart, uwzględniającej wskazania dotyczące wielkości czcionki, 4 listopada 2014 r. o g. 13:51 przesłano do drukarni ostatecznie zaakceptowaną wersję kart zgodną z treścią uchwały. Ponieważ odesłane o g. 14:00 wzory kart do głosowania korespondencyjnego były niezgodne z zaleceniem co do wielkości czcionki, poproszono o naniesienie zmiany. W odpowiedzi o g. 14:16 drukarnia przesłała karty z adnotacją o wprowadzeniu zmiany dotyczącej czcionki. Po pozytywnym zweryfikowaniu kart pod kątem wielkości czcionki w nagłówku, drogą elektroniczną potwierdzono poprawność naniesionej zmiany. Po wyroku sądu unieważniającym wybory w okręgu nr 3 dokonano ponownego przeglądu korespondencji stwierdzając, że wzory kart przesłane przez drukarnię o g. 14:16 różniły się od wzorów kart zaakceptowanych przez Miejską Komisję Wybroczą i potwierdzonych jako poprawne przez drukarnie o g. 13:51. Okazało się, że drukarnia dokonała ingerencji w przesłane o 13:51 pliki i – w efekcie – na kartach brakowało nazwiska Bartłomieja Kawuli. Ustalając okoliczności, w których doszło do druku karty bez nazwiska kandydata, sprawdzono także bilingi rozmów telefonicznych. Po rezygnacji jednego z kandydatów z udziału w wyborach telefonicznie zadano jedynie pytanie pracownikowi drukarni, czy karty do głosowania są wydrukowane i czy w razie decyzji o zmianie ich treści taka zmiana jest w ogóle możliwa. Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej, zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji wyborczej, nie wydawano żadnej dyspozycji w sprawie jakiejkolwiek zmiany zawartości kart. Nie pozwalał na to zbyt krótki termin, jaki pozostał do wyborów. 12 listopada drukarnia dostarczyła karty do głosowania w paczkach, ale nie umieszczono na nich wzorów kart. Ponieważ nikt poza członkami obwodowych komisji wyborczych nie ma prawa otwierać paczek z kartami do głosowania, odebrano je wyłącznie według dostarczonego przez drukarnię zestawienia ilościowego. Obwodowe komisje wyborcze otrzymały paczki z kartami do głosowania 15 listopada 2014 r. w godzinach popołudniowych. Dostarczali je pełnomocnicy reprezentujący Urząd Miasta Tarnowa, którzy dysponowali wcześniej wydrukowanymi wzorami kart do głosowania zatwierdzonymi przez Miejską Komisję Wyborczą. Zgodnie z informacją uzyskaną podczas szkolenia odbywającego się 12 listopada, przewodniczący obwodowych komisji byli zobowiązani do sprawdzenia w obecności pełnomocnika zgodności dostarczonych kart z wzorem przez niego posiadanym. Dyżurujący od chwili rozpoczęcia dystrybucji kart członkowie Miejskiego Biura Wyborczego nie otrzymali żadnej informacji o niezgodności kart z wzorem. Poniżej prezentujemy dokumenty upublicznione przez tarnowski magistrat.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A