Studia podyplomowe - różne ścieżki kariery (artykuł sponsorowany)
access_time 2015-09-16 12:39:06
Instytut Administracyjno-Ekonomiczny oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania w oświacie, administracji urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce, tłumaczeń pisemnych i ustnych, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem obcym.

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa w Tarnowie prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunkach:

Administracja i Zarządzanie w Oświacie 
 Studia kwalifikujące i doskonalące

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów oświaty do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania instytucjami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji oraz kształtowanie umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
Opłata za studia kwalifikujące: 1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry),  100 zł wpisowe,  30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

Opłata za studia doskonalące: 750 zł za semestr (1500 zł za dwa semestry),  100 zł wpisowe ,  30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

 

Administracja urzędów samorządowych i państwowych 
Administracja urzędów samorządowych i państwowych z językiem migowym

Studia podyplomowe mają na celu wyposażenie Absolwentów w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w urzędach administracji publicznej oraz w administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej. Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, instytucje publiczne będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych, w planach studiów uwzględniono podstawy języka migowego dla urzędników. Studia stanowią podstawę do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych poprzez uwzględnienie w programie:  najnowszych zmian w prawie, możliwości wyboru specjalizacji z zakresu administracji publicznej lub administracji organów wymiaru sprawiedliwości, pomocy i obsługi prawnej, nauczania praktycznego,  podstaw języka migowego. Uczestnicy studiów otrzymają skrypt zawierający treści związane z wykładanymi przedmiotami.
Opłata za studia: 
1050 zł za semestr (2100 zł za dwa semestry) - zajęcia bez języka migowego, 100 zł wpisowe, 30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

1200 zł za semestr (2400 zł za dwa semestry) - zajęcia z językiem migowym 
100 zł egzamin z języka migowego; 100 zł wpisowe, 30 zł za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych

 

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w praktyce

Po ukończeniu studiów absolwent udoskonali i uaktualni wiedzę z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – dotyczy to osób już zatrudnionych (np. w działach kadr i płac, w biurach rachunkowych i biurach porad prawnych), jak również zdobędzie nowe kwalifikacje – dotyczy to osób poszukujących pracy w obszarze spraw kadrowych i ubezpieczeniowych. Uzyskane lub udoskonalone kwalifikacje potwierdzone zostaną świadectwem. Program studiów podyplomowych został opracowany w porozumieniu z instytucjami kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i ZUS. Zajęcia prowadzone będą głównie przez doświadczonych praktyków w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Opłata za studia kwalifikujące: 1200 zł za semestr (2400 zł za dwa semestry), 100 zł wpisowe, 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Opłata za studia doskonalące: 1000 zł za semestr (2000 zł za dwa semestry), 100 zł wpisowe, 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Tłumaczenia pisemne i ustne

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy dotyczącej teorii oraz praktyki tłumaczenia pisemnego oraz ustnego. Słuchacze poznają metody, procedury i praktyki stosowane w tłumaczeniu. Mają także możliwość rozwijania własnych kompetencji tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń pisemnych (tłumaczenia przysięgłe, naukowe, medyczne, ekonomiczno-handlowe) oraz ustnych (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne). Studenci poznają warsztat tłumacza pisemnego oraz ustnego. Uczą się technik notacji w tłumaczeniu ustnym, technik wspomagających pamięć i kojarzenie, sposobów skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz sztuki wystąpień publicznych. Słuchacze zdobywają także wiedzę na temat tłumaczeń audiowizualnych (tłumaczenie napisowe, dubbing, lektor, surtitling, napisy 3D, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja) oraz poznają kulturowe aspekty tego rodzaju tłumaczeń. Po ukończeniu studiów Absolwenci są przygotowani do pracy tłumacza w instytucjach państwowych, urzędach, firmach prywatnych, a także do pracy przy różnego rodzaju wydarzeniach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – konferencje międzynarodowe, posiedzenia instytucji europejskich, sądów, badania fokusowe i inne.
Opłata za studia: 1400 zł za semestr (2800 zł za dwa semestry).

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym

Praktyczne przygotowanie do pracy dydaktyczno–wychowawczej w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej oraz przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do nauczania wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) dzieci w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Dostarczenie wiedzy o rozwoju psychicznym, fizycznym i społecznym dziecka w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, roli, celach i zadaniach edukacji elementarnej, z uwzględnieniem edukacji w obszarze wybranego języka obcego. Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji językowej w wybranym języku obcym. Dostarczenie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka obcego.
Opłata za studia: 900 zł za semestr (2700 zł za trzy semestry)

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronie: www.pwsztar.edu.pl

Komentarze...