Pomoc prawna za darmo już od stycznia
access_time 2015-12-30 08:20:09
To dobra wiadomość dla osób, których nie stać n opłacenie porady radcy prawnego, czy adwokata. Od początku roku 2016 w całej Polsce zacznie działać system darmowej pomocy prawnej. Również Tarnowianie będą mogli skorzystać z takiej formy pomocy.
Z porad prawnych będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Zainteresowani otrzymają informację o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach. Radcy prawni wskażą sposób rozwiązania problemu prawnego, pomogą w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, np. o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym. Wyłączeniu podlegają pisma procesowe w toczącym się już postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowo-administracyjnym. Zakres porad może dotyczyć informacji w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności. W Tarnowie będą działały cztery takie punkty, organizowane przez Urząd Miasta Tarnowa. W dwóch z nich porad prawnych będą na przemian udzielali radcy prawni i adwokaci wyznaczeni kolejno przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką. Punkty będą mieściły się w budynku magistratu przy ul. Nowej 4, w pok. 313. Natomiast dwa kolejne prowadzone będą przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert - Klub Jagielloński. Ixh lokalizacj e zaplanowano w Pałacu Młodzieży przy ul. Piłsudskiego 24 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 2, w pok. 1. I tu także będą udzielać porad prawnych osoby posiadające wymagane ustawą kwalifikacje. Dyżury prawników będą prowadzone w następujących godzinach:
  • Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pok. 313, w godz. od 8.00 do 16.00,
  • Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2 pok. 1 - poniedziałek i czwartek w godz. od 11.30 do 18.00; - wtorek, środa i piątek - w godz. od 08.00 do 14.30;
  • Pałac Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24 - poniedziałek i czwartek w godz. od 11.30 do 18.00 - wtorek, środa i piątek - w godz. od 08.00 do 14.30 Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy, nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A