Nowe zasady rekrutacji do publicznych gimnazjów
access_time 2016-01-08 10:28:00
Rada Miejska przyjęła nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, obowiązujące uczniów spoza obwodu danej szkoły.
Według nowych zasad, w przypadku gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami dla uczniów spoza obwodu szkoły, już od najbliższego postępowania rekrutacyjnego 2016/2017 będą brane pod uwagę kryteria społeczne określone przez samorząd, a nie kryteria ustalane przez dyrektorów szkół.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 grudnia, radni przyjęli uchwałę, która zmienia obowiązujące dotąd procedury. Dotychczas o zasadach rekrutacji decydowała dyrekcja danej szkoły, która przyjmowała własne kryteria. W efekcie decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana była najczęściej w oparciu o wynik sprawdzianu w klasie VI oraz uzyskane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Od najbliższego naboru na rok szkolny 2016/2017 w przypadku rekrutacji uczniów spoza obwodu, szkoły będą uwzględniały kryteria społeczne. Jeśli gimnazjum dysponować będzie wolnymi miejscami, pod uwagę brane będą trzy kryteria, a każdemu z nich przypisana będzie określona liczba punktów.

Po pierwsze, liczyć się będzie to, czy rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat (10 pkt). Po drugie, uwzględniane będzie dogodne położenie gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (5 pkt). Po trzecie, pod uwagę brany będzie fakt, czy w obwodzie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki (5 pkt).

Przypominamy, że w przypadku, gdy uczeń stara się o przyjęcie do „swojej” szkoły obwodowej, wystarczy zgłoszenie kandydata. W takim przypadku każdemu uczeń ma zapewnione miejsce w szkole automatycznie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A