"Mieszkanie za remont"
access_time 2021-09-08 14:08:00
Urząd Miasta Tarnowa przypomina, iż kończy się dodatkowy nabór do miejskiego programu „Mieszkanie za remont”. Wnioski na lokal przy ul. Cegielnianej 7/21 w Tarnowie można składać do 15 września 2021 r. Uczestniczące w nim osoby, w zamian za remont mieszkania należącego do miasta, będą mogły uzyskać umowę najmu na czas nieoznaczony.

Osoby zainteresowane tym rodzajem wynajmu muszą spełnić określone warunki: mieszkać w Tarnowie, zmieścić się we wskazanym kryterium dochodowym oraz złożyć wypełniony wniosek o wynajem lokalu przeznaczonego do remontu wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji i oświadczeniem o ich stanie majątkowym.

Osoba ubiegająca się o wynajem jest także zobowiązana do złożenia oświadczenia o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w Tarnowie lub pobliskiej miejscowości (w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim, nowosądeckim, brzeskim, proszowickim, kazimierskim, mieleckim, jasielskim oraz dębickim).

Program nie obejmie osób mających zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu - w tym lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta – lub dostały wyrok eksmisyjny.

Z wynajmu mogą skorzystać zarówno osoby mające już uprawnienie do wynajmu lokalu z zasobów miasta i oczekujące na ofertę wynajmu, jak również te, które nie zwracały się jeszcze do magistratu o pomoc w tej sprawie. Najemca wykonuje remont na własny koszt, bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów, jednakże korzysta ze zwolnienia z wpłaty kaucji mieszkaniowej i czynszu w okresie wykonywania remontu.  Lokal przeznaczony do remontu można wcześniej obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie uzyskać można w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 telefonicznie: 14 68 82 794, 14 68 82 716, 14 68 82 715. Druki oraz wykaz mieszkania do remontu można będzie pobrać ze strony internetowej miasta www.tarnow.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „ Mieszkalnictwo” i na parterze budynku przy ul. Nowa 4.  

Zasady programu oraz wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są TUTAJ.

 

źródło: UMT

fot. Paweł Topolski

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821