Podwójne standardy, przekroczenie kompetencji, segregacja na tle orientacji seksualnej - władze Tarnowa pod ostrzałem krytyki
access_time 2021-05-17 09:40:00
Sporo kontrowersji wywołało aktywne zaangażowanie się samorządu Tarnowa w walkę na rzecz równości osób nieheteronormatywnych i transpłciowych w ramach kampanii „LGBT+ja” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Działania magistratu ostro skrytykowali m.in. tarnowska kuria i małopolska kurator oświaty.

Z okazji przypadającego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii, samorząd Tarnowa przygotował kilka wydarzeń, m.in. akcje o charakterze edukacyjnym, wykłady i prezentacje dla pedagogów, psychologów szkolnych i przedsięwzięcia artystyczne, dotyczące tolerancji i różnorodności. Działania władz miasta spotkały się z falą krytyki m.in. ze strony środowisk katolickich. Instytucje diecezjalne, ale też osoby świeckie i duchowne reprezentujące ruchy i stowarzyszenia katolickie opublikowały na stronie internetowej portalu diecezji tarnowskiej wspólne stanowisko ws. tarnowskiej odsłony kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”.

Kapłani z tarnowskiej kurii, Wydziału Teologicznego i Sądu Diecezjalnego, oraz prezesi m.in. Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, zwracają uwagę, że akcja, która w swoich założeniach ma zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, "w praktyce może stać się przestrzenią promowania błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny” - czytamy w oświadczeniu. Sygnatariusze listu zaznaczają przy tym, że stanowczo potępiają wszelkie przejawy agresji i przemocy wobec osób, o których wspomina przywołana kampania społeczna, jednak - jak zauważają - coraz częściej ów „szacunek, współczucie i delikatność” są utożsamiane z akceptacją, czy wręcz promocją tego typu zachowań.

- Tymczasem, jak czytamy w Katechizmie: „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że «akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane». Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (nr 2357). Tymczasem w zapowiadanej kampanii nie ma mowy o tym, że wspomniane skłonności są poważnym nieuporządkowaniem, zaś osoby, które ich doświadczają należy wspierać w ich przezwyciężaniu (por. KKK 2359). Wobec takiego podejścia do tej kwestii stanowczo protestujemy - czytamy w komunikacie.

Autorzy pisma zwracają też uwagę na polityczne tło działań władz miasta. - Można również odnieść wrażenie, że w kwestii troski o wzajemny szacunek oraz walkę z wszelkimi przejawami przemocy i dyskryminacji, mamy do czynienia z „podwójnymi standardami” w Tarnowie. W wywiadzie dotyczącym opisywanej akcji Pan Prezydent Roman Ciepiela stwierdził bowiem: „Chcemy by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był miejscem znanym z tolerancji, miejscem dialogu, miejscem znanym z otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy”. Trudno jednak odnaleźć podobną wypowiedź Pana Prezydenta, która jednoznacznie potępiałaby m.in. agresję słowną, skierowaną wobec konkretnych osób i instytucji, która tak obficie wylewała się na ulice Tarnowa podczas marszów związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, także z ust osób identyfikujących się z ruchem „LGBT+”. Pojawia się więc uzasadniona obawa, że decyzja o włączenie się we wspomnianą kampanię ma wymiar bardziej polityczny niż społeczny - podkreślają sygnatariusze listu, którzy domagają się zaniechania tych działań.

- Mając więc na uwadze zagrożenia związane z pomieszaniem tolerancji z permisywizmem oraz jednoznaczność zaprezentowanego powyżej nauczania Kościoła katolickiego, sprzeciwiamy się planowanej m.in. w tarnowskich szkołach kampanii „LGBT+ja” i domagamy się zaniechania tych działań. Uważamy ją za niewystarczającą w swoich założeniach, a co za tym idzie szkodliwą w procesie wychowawczym młodego pokolenia, a także godzącą w dobro małżeństw i rodzin. Artykułowane cele akcji, czyli przeciwstawianie się przemocy i dyskryminacji, nie mogą przysłonić całego kontekstu, na który składają się z jednej strony ideologiczna podbudowa ruchów związanych ze środowiskiem „LGBT+”, eskalacja przemocy w trakcie różnego rodzaju marszy i protestów oraz działania polityczne, zaś z drugiej strony wolność szkoły od wpływów ideologicznych i politycznych oraz prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci według wyznawanych przez siebie wartości - czytamy w stanowisku.

Pod oświadczeniem podpisali się: ks. Marek Kluz, dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Rafał Wierzchanowski, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a także Robert Rybak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, Antoni Zięba, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, Stanisław Klimek, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, Magdalena Urbańska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Tarnowie, Grzegorz Opioła, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej, ks. Paweł Płatek z Ruchu Światło-Życie, Anna i Jerzy Talarowie, para diecezjalna Domowego Kościoła, ks. Krzysztof Ciebień , duszpasterz akademicki, Beata Stach, lider Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa i Piotr Smajdor, lider Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa.

W podobnym tonie o zaangażowaniu się miasta w kampanię „LGBT+ja”, wypowiada się Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak, która skierowała do dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców uczniów specjalny komunikat. Zaapelowała w nim, by tarnowskie szkoły nie brały udziału w akcji, która jest szkodliwa dla młodzieży. Pisze też o przekroczeniu kompetencji przez władze Tarnowa.

- Władza samorządowa jest organem prowadzącym szkoły, nie ma prawa ingerować w edukację i wychowanie uczniów. Dba o organizację pracy szkoły, o wyposażenie budynku oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy, nauki nauczycieli i uczniów. Ogromnie ważne jest działanie wspierające nauczycieli i uczniów przez samorządy, szczególnie w dofinasowaniu zajęć dodatkowych, rozwijających talenty dzieci, dbanie o zaspokajanie potrzeb pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Sprawy edukacji i wychowania dzieci w szkołach są wyłączną kompetencją nadzoru pedagogicznego. Szkoła, w osobach dyrektora i nauczycieli organizuje proces wychowawczy w oparciu o zapisy Prawa Oświatowego i programu wychowawczo-profilaktycznego, który opracowują wspólnie rodzice i nauczyciele. Obie grupy mają prawo formułować kierunki wychowania uczniów - zaznacza w komunikacie Barbara Nowak. - Promocja przekazu środowisk LGBT +, które wypełniają przestrzeń publiczną narracją skierowaną na postrzeganie ludzi, w tym także dzieci, poprzez ich segregację wg rzekomych orientacji seksualnych, jest właśnie takim szkodliwym działaniem, celowym zwróceniem uwagi na sprawy, którymi młodzi ludzie mogliby się ewentualnie zainteresować w późniejszym okresie rozwoju.

Dalej małopolska kurator oświaty ostrzega samorząd Tarnowa przed "określonymi prawem" konsekwencjami. - Wprowadzanie działań, które zamiast łączyć młodych ludzi ma ich dzielić, czy wręcz segregować, jest działaniem ze wszech miar szkodliwym. W polskich szkołach ważny jest każdy uczeń. Nieposzanowanie czyjejkolwiek godności musi zawsze spotykać się z potępieniem i zdecydowanym działaniem osób dorosłych. Podobnie, każdy pomysł władz samorządowych ingerowania w sprawy edukacji i wychowania jest przekroczeniem kompetencji i spotka się ze stosowną, określoną prawem, reakcją organu nadzoru pedagogicznego - czytamy w piśmie.

Barbara Nowak radzi również dyrektorom i nauczycielom, by o każdej próbie nacisku na nich informować małopolskiego kuratora oświaty. - Zapewniam Państwa, że podejmę wszelkie przewidziane prawem działania. Proszę także Państwa dyrektorów o poinformowanie rodziców o tym, że akcje samorządu promujące środowiska LGBT + nie mają akceptacji organu nadzoru pedagogicznego i że razem stoimy na straży bezpieczeństwa ich dzieci nie pozwalając na ideologiczną indoktrynację - napisała Barbara Nowak. Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie internetowej kuratorium oświaty w Krakowie.

Fot. Pixabay

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A