W tarnowskim ZUS-ie złożono już ponad 100 wniosków o 500 plus dla niepełnosprawnych. Jak złożyć wniosek?
access_time 2019-09-07 05:07:00
W tarnowskim oddziale ZUS przyjęto już ponad 100 wniosków o 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Ustawa o wypłacie świadczenia wejdzie w życie 1 października. Z dodatkowych środków mogą skorzystać również emeryci. Pierwsze pieniądze powinny pojawić się na ich kontach już w listopadzie.

Można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i w jakiej wysokości?

Chociaż świadczenie potocznie nazywane jest „500+ dla niepełnosprawnych”, to jednak nie stopień niepełnosprawności jest tu decydujący, a posiadanie ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie do lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli 75-ty rok życia i z powodu wieku, ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny. Co ważne, ZUS będzie honorował też orzeczenia, które zaliczają wnioskodawcę do I grupy inwalidów i zostały wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, trzeba być pełnoletnim i mieszkać na terenie Polski. A łączna wysokość dotychczasowych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. 

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu, dlatego żeby je dostać trzeba złożyć wniosek (ZUS ESUN). Może to zrobić sam zainteresowany lub jego pełnomocnik. Formularz jest na stronie zus.pl oraz w każdej placówce ZUS-u. We wniosku należy wpisać dane osobowe i podać sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia finansowane ze środków publicznych nam przysługują. Jaka jest wysokość tych świadczeń i kto je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych. Dokument musi być podpisany. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chyba że jest ono w posiadaniu ZUS). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia powinni dołączyć dokumentację medyczną oraz inne dowody ważne dla wydania orzeczenia. Mogą to być np.: karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej oraz zaświadczenia o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku). Jeżeli ktoś ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinien je również dołączyć. 

Wysokość wsparcia dla osoby, która teraz otrzymuje świadczenia w kwocie 1100 zł lub niższej wyniesie 500 złotych. Natomiast wnioskujący, którego łączne świadczenia są miedzy 1100 a 1600 zł, dostanie różnicę między kwotą swoich świadczeń a 1600 złotych. Przykładowo osoba, która pobiera emeryturę w wysokości 1300 zł otrzyma 300 zł uzupełnienia.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego będą brane pod uwagę świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych. Przede wszystkim chodzi o emerytury bądź renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zalicza się również wsparcie z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Będą też uwzględniane świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje emerytalno-rentowe. Nie będzie miał znaczenia dochód z pracy zarobkowej czy też np. z umowy najmu lub innych umów cywilnoprawnych. Nie będzie wliczany także zasiłek pielęgnacyjny ani dodatki (np. dodatek kombatancki), renty cywilnoprawne, a także niektóre z rent rodzinnych. 

W regionie tarnowskim jest ok. 3 tys. osób, które mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji i wymagają wsparcia osób trzecich. Natomiast wszystkich potencjalnie zainteresowanych ubieganiem się o świadczenie uzupełniające w regionie może być ok. 15 tys. osób.

Komentarze...