Szkoła Podstawowa w Łoponiu z nową elewacją
access_time 2017-12-07 16:00:00
Zakończono prace termomodernizacyjne w budynku szkoły podstawowej w Łoponiu (gm. Wojnicz). Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gmina Wojnicz w 2016 roku rozpoczęła proces ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne dla zadania. Gmina - w odpowiedzi na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (Zarząd Województwa Małopolskiego) - złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łopoń, gm. Wojnicz. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Warto nadmienić, iż równolegle w ramach tego samego naboru wniosków złożono drugi wniosek o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Wielka Wieś, gm. Wojnicz.

Proces oceny i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej trwał do marca 2017 r. 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 480/17 podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM.

Projekt gminy Wojnicz znalazł się na liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisano 7 lipca 2017 r.

Równolegle gmina przygotowywała zadanie do realizacji. Wybrano - w drodze przetargu nieograniczonego - wykonawcę zadania inwestycyjnego. Umowę z wykonawcą na realizację prac budowlanych podpisano w dniu 18 lipca 2017. Wykonawca w umowie zobowiązał się do skończenia prac budowlanych nie później niż do dnia 23 października 2017 r. Prace realizowano zgodnie z harmonogramem robót. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie wskazanym w umowie, a protokół odbioru robót końcowych podpisano w Wojniczu w dniu 09 listopada br.

Budynek Kina Wawel w Wojniczu od zawsze odgrywał ważną rolę w życiu miasta. Dawniej jako budynek „Sokoła”, później jako siedziba instytucji kultury, był miejscem spotkań i forum wymiany myśli dla wielu pokoleń Wojniczan. Dobrze więc, że budynek doczekał się remontu. Inwestycja już się rozpoczęła i będzie kontynuowana w przyszłym roku. Remontowi zostaną poddane elewacje budynku, dzięki czemu zyska na estetyce i zmniejszy zapotrzebowanie energetyczne, ale to nie wszystko. Docieplony zostanie także strop, wymalowany dach i wyremontowana instalacja odgromowa. Prace wewnątrz budynku będą prowadzone przez miesiące zimowe, na wiosnę firma „Budowlani Plus”, która w drodze przetargu została wyłoniona do realizacji inwestycji, wykona pozostałe prace zewnętrzne.

Komentarze...