Powstaną nowe ścieżki rowerowe
access_time 2017-03-03 07:30:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił listę wniosków złożonych w zamkniętym konkursie dla poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zgłaszane projekty musiały być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla poszczególnych subregionów województwa, zatwierdzonym uchwałami forów subregionalnych oraz Zarządu Województwa Małopolskiego.

W Subregionie Tarnowskim, obejmującym miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski, jedynym wnioskodawcą była Tarnowska Organizacja Turystyczna. Jej projekt pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza", o wartości 14 163 313,49 zł, jest drugim pod względem zakresu planowanych inwestycji, a jednocześnie pierwszym, jeśli chodzi o wysokość wnioskowanego dofinansowania. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 65% wartości inwestycji, jednak nie więcej, niż 9 927 093,43 zł, które w podziale alokacji przydzielono Subregionowi Tarnowskiemu.

Projekt Tarnowskiej Organizacji Turystycznej realizowany będzie na obszarze jednostek samorządowych – członków TOT, które uczestniczyły w pracach nad jego przygotowaniem, czyli gmin: Borzęcin, Dębno, Szczurowa, Wietrzychowice, Tarnów; miast: Tarnów i Brzesko oraz powiatów: brzeskiego i dąbrowskiego.

„Trasy Rowerowe Pogórza” obejmują budowę nowych i remont istniejących szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci miejsc postojowych, wiat, stojaków dla rowerów, ławek, stołów, koszy na śmieci, map czy urządzeń rekreacyjno – gimnastycznych. Co najważniejsze, zarówno dla przyszłych użytkowników, jak i zaangażowanych samorządów, planowane szlaki zostaną połączone z realizowanymi przez UMWM małopolskimi odcinkami międzynarodowych tras rowerowych EuroVelo 4 oraz EuroVelo 11.

„Złożony wniosek jest największym projektem TOT, ze wszystkich dotychczasowych” – powiedział Jan Czaja, Prezes stowarzyszenia. „Wymagał koordynacji i współpracy jednostek samorządowych różnego szczebla oraz wypracowania mądrego kompromisu obejmującego zarówno zakres planowanych inwestycji, jak i formułę podziału obowiązków i zobowiązań zainteresowanych stron.”

„W październiku ubiegłego roku złożyliśmy dwa wnioski w konkursie w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Były to Etap I i Etap II projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego.” – dodaje Marcin Pałach, Skarbnik TOT. „Łącznie zaplanowaliśmy projekty na blisko 28 mln zł, w których wnioskowaliśmy o maksymalne wsparcie w wysokości 18,5 mln zł. Ogłoszenia wyników tego konkursu spodziewamy się w marcu.”

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego to czerwiec 2017. Wtedy dowiemy się, czy oraz w jakim zakresie projekt Tarnowskiej Organizacji Turystycznej będzie realizowany.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A