Spółki miejskie w dobrej kondycji
access_time 2016-09-06 10:42:00
W 2015 roku wszystkie tarnowskie spółki komunalne odnotowały zysk. Wygenerowały 269 milionów złotych przychodu i 15 milionów złotych zysku (netto). To odpowiednio o 4,7 oraz o 37,6% więcej niż w roku 2014. Tylko w pierwszym półroczu 2016 roku przychody spółek komunalnych wyniosły 133 miliony złotych a zysk - już 13 milionów złotych. Wszystkie spółki posiadały płynność finansową i swobodnie regulowały bieżące zobowiązania.

W I półroczu najlepszy wynik finansowy – zysk netto w wysokości 8 708 tys. złotych osiągnięto w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. Wynik ten był wyższy o 14,5 % od wypracowanego w I półroczu 2015 roku.

Drugi pod względem wynik wielkości dodatni wynik finansowy osiągnięto w Tarnowskich Wodociągach, które wypracowały zysk netto w wysokości 2 317 tys. złotych, to jest na poziomie o 18 %wyższym od uzyskanego za I półrocze 2015 roku. Spółki komunalne są dobrze zarządzane. Stanowią ważny element potencjału gospodarczego Gminy Miasta Tarnowa a ich sytuacja w omawianym okresie ( w roku 2015 i pierwszym półroczu 2016 roku) była dobra – podkreśla prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Spółki realizowały swoje zadania inwestycyjne zgodnie z z przyjętymi planami działalności gospodarczej oraz systematycznie prowadziły działania w kierunku pozyskiwania nowych odbiorców świadczonych  usług z terenu Tarnowa i okolic. W pierwszym półroczu bieżącego roku zatrudniały 1371 osób.

Na koniec 2015 roku miasto Tarnów było udziałowcem w 10 spółkach komunalnych, a 7 jest jedynym właścicielem. Według stanu z  31 grudnia 2015 100 % akcji Gmina Miasta Tarnowa posiadała w następujących spółkach o charakterze użyteczności publicznej których głównym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i regionu w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych: Miejski Zarząd Budynków, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Zespół Przychodni Specjalistycznych, Mościckie Centrum Medyczne. Gmina Miasta Tarnowa na koniec 2015 roku była większościowym akcjonariuszem w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (56,1%) i w Tarnowskich Wodociągach (47,5%) oraz w spółce Tarnowski Klaster Przemysłowy (98,9%).

W 2016 roku Tarnowski Klaster Przemysłowy przejął w zarządzanie Inkubator Przedsiębiorczości i poniósł niezbędne koszty, związane z jego funkcjonowaniem. Koszty wyniosły 336 tysięcy złotych i przyczyniły się do straty, którą TKP odnotował w pierwszym półroczu 2016 roku. Wyniosła ona 737 tysięcy złotych i powstała również na skutek niezrealizowania zaplanowanych transakcji sprzedaży działek. Rok 2015 TKP zamknął zyskiem w kwocie 316 tysięcy złotych.

Przychody Inkubatora Przedsiębiorczości systematycznie rosną. W lipcu 2016 jego zasiedlenie wynosiło blisko 50 procent dla części usługowej i ponad 40 procent dla części produkcyjnej.  Prowadzone są rozmowy z kolejnymi podmiotami gospodarczymi, zainteresowanymi powierzchniami produkcyjno-magazynowymi i biurowo-usługowymi w Inkubatorze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i inwestorów a także mieszkańców Tarnowa i regionu, oczekujących utworzenia nowych miejsc pracy, zaproponujemy również Radzie Miejskiej Tarnowa przyjęcie uchwały, zwalniającej przedsiębiorców działających w Inkubatorach Przedsiębiorczości od podatku od nieruchomości. Byłoby to pierwsze takie rozwiązanie w Tarnowie. Aby uzyskać zwolnienie, przedsiębiorca musiałby utworzyć co najmniej 30 nowych miejsc pracy i wejść w struktury Inkubatorów Przedsiębiorczości. Jak pokazują przykłady z Polski i ze świata - zwolnienia podatkowe pozytywnie stymulują rozwój lokalnej gospodarki, przyciągają inwestorów i zachęcają przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A