Zyski Azotów niższe niż w ubiegłym roku
access_time 2016-08-26 08:00:00
Skonsolidowany zysk netto w pierwszym półroczu tego roku wyniósł blisko 356 mln zł wobec 458 mln zł w roku ubiegłym. Niższe od ubiegłorocznych są także inne wskaźniki. Na niższe zyski wpływ miała m.in. obniżka cen surowców, która przełożyła się na spadek cen produktów, których na rynku jest zbyt dużo.

W pierwszym półroczu GK Grupa Azoty zrealizowała wyniki na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości blisko 438 mln zł oraz EBITDA 695 mln zł przy przychodach 4,63 mld zł. Skonsolidowany zysk netto za omawiany okres wyniósł blisko 356 mln zł wobec 458 mln zł w roku ubiegłym. Powyższe parametry okazały się słabsze od realizacji ubiegłorocznego półrocza o blisko 96 mln zł (EBIT) oraz 82 mln zł (EBITDA) przy niższych przychodach rzędu 476 mln zł.

- Po bardzo dobrym I kwartale 2016 r. wyniki kolejnego odzwierciedlają dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym, zwłaszcza w biznesie nawozowym. Obserwowana globalna nadpodaż nawozów oraz zmiany na rynku kluczowych surowców, w tym głównie gazu ziemnego znacząco wpływają na ceny amoniaku i mocznika, którego ceny spadły r/r o ponad 30 proc. Konsekwencją tych spadków było dostosowanie naszych cenników, zarówno w nawozach saletrzanych, jak i wieloskładnikowych do sytuacji rynkowej. Korzystając z możliwości dywersyfikacji naszej bazy produktowej w II kwartale kontynuowaliśmy strategie wykorzystania tańszego mocznika w produktach chemii (głównie melaminy) czym częściowo zredukowaliśmy spadkowe tendencje marż w segmencie nawozowym. Dzięki temu w ujęciu r/r zachowaliśmy porównywalne wskaźniki rentowności EBITDA dla całej Grupy – komentuje Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny za finanse.

- Świadomi wspomnianych zmian rynkowych i dalszej ograniczonej perspektywy realizacji premii surowcowej staramy się optymalnie budować nasz portfel wydatków inwestycyjnych. Naszym priorytetami są zarówno realizacja celów biznesowych, jak i zachowanie bezpiecznych poziomów wskaźników finansowych – uzupełnia Wiceprezes Łapiński.

Z perspektywy Segmentu Nawozowego I półrocze to czas szczytu sezonu aplikacyjnego (głównie I kwartał) oraz okres budowania zapasów nawozów przez dealerów na aplikacje jesienną oraz przestojów remontowych w zakładach wytwórczych w II kwartale. Tym samym widoczne są typowe tendencje zmiany w marży operacyjnej EBIT segmentu, która spadła z poziomu 21 proc. w I kwartale do poziomu 5 proc. w II kwartale. W tym względzie koniecznym jest wspomnieć o ujęciu w II kwartale odpisu aktualizującego wartość należności i zapasów segmencie nawozów wieloskładnikowych na kwotę 24,4 mln zł oraz wyższych kosztów amortyzacji o 21 mln zł, których korzyści zostaną odnotowane w następnych kwartałach. W ogólnym rozrachunku segment skończył I półrocze wynikiem EBITDA blisko 496 mln zł (spadek o 60 mln zł r/r) przy przychodach na poziomie 2,74 mld zł (spadek o 312 mln zł).

Segment Tworzyw zmagał się i zmaga w dalszym ciągu z bardzo silną presją cenową ze strony nabywców. Wyraźnie zarysowana dominacja kupujących na rynku wpływa na bardzo ostrą konkurencję cenową producentów, która przejawia się w istotnym spadku delt benzen-PA6 na rynku europejskim i benzen-kaprolaktam na rynku azjatyckim. Efektem tej sytuacji jest zauważalny spadek delt o ponad 15 proc. r/r z wpływem na realizacje ujemnej EBITDA na poziomie blisko minus 25 mln zł z przychodami ze sprzedaży na poziomie 571 mln zł (spadek o 104 mln zł r/r).

W Segmencie Chemia zauważalna jest wyraźna poprawa wyników i rentowności. W głównej mierze jest to efekt kontynuacji marżowej sprzedaży melaminy, która realizuje solidną zwyżkę rentowności wskutek wahań podażowych na rynku europejskim głównie w I kwartale oraz premii surowcowej. Powodów do zadowolenia dostarczają również produkty OXO wyraźnie notując zwyżkę sprzedaży nowego produktu flagowego Oxoviflex z wyższą premią do propylenu.

W obszarze siarki zauważalny jest spadek notowań siarki płynnej oraz granulowanej na rynkach światowych, co znalazło odzwierciedlenie w niższych wynikach Siarkopolu w sprzedaży eksportowej. Wartym odnotowania jest polepszenie marży w grupie produktowej siarki nierozpuszczalnej w efekcie działań restrukturyzacyjnych (wyłączenie nieefektywnej instalacji dwusiarczku, odpisanej w IV kwartale 2015 r. Ostateczne skonsolidowany Segment Chemia zakończył półrocze ze sprzedażą na poziomie 1,12 mld zł (spadek o ok 82 mln zł r/r) oraz EBITDA 165 mln zł, realizując tym samym wyższą o blisko 7 proc. rentowność stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Realizowane inwestycje strategiczne

W pierwszym półroczu 2016r. nakłady finansowe na projekty inwestycyjne w Grupie Azoty wyniosły 551 mln zł przy nakładach planowanych na cały 2016 rok na poziomie 1,6 mld zł. Do głównych realizowanych w tym okresie zadań należy zaliczyć: w Tarnowie Wytwórnię Poliamidów (69 mln zł wydanych IP 2016) i Granulację Mechaniczną Nawozów Saletrzanych (44 mln zł), które to instalacje będą uruchamiane na przełomie tego i przyszłego roku. W Kędzierzynie realizowana była budowa Elektrociepłowni (76 mln zł) i zadanie to do końca tego roku będzie sfinalizowane. W Policach trwała modernizacja instalacji amoniaku (41 mln zł) oraz prace nad odsiarczaniem spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni (11 mln zł). Trwają również prace nad projektem produkcji propylenu metodą PDH. W Puławach powstają dwie linie Granulacji Mechanicznej Nawozów Saletrzanych (13 mln zł). Spółka oczekuje także na oferty dot. wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji w projekcie Elektrownia Puławy.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A