TARNOWSKA NAGRODA FILMOWA
access_time 2004-05-05 07:15:07

Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal najciekawszych polskich filmów fabularnych, których premiery miały miejsce między kolejnymi jej edycjami. W 2004 roku, będzie to już 18-ta edycja tej imprezy, która w znaczący już sposób wpisała się do kalendarza imprez miasta, regionu jak również imprez filmowych w Polsce i odbywać się będzie od 5 do 8 maja.

Tarnowską Nagrodę Filmową, otaczają swoim patronatem: Ministerstwo Kultury, w osobie Ministra, Władze Miasta Tarnowa w osobie Prezydenta, a liczne instytucje związane z polską kinematografią, takie jak Związek Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenie Twórców Obrazu Filmu Fabularnego, Wyższa Szkoła Sztuk Audiowizualnych i Nowych Mediów w Warszawie oraz Akademia Filmu i Telewizji uczestniczą w jej organizacji.


Przed siedemnastu laty, głównym powodem, dla którego została ona powołana, była chęć promocji i prezentacji dorobku polskiej kinematografii, co jest jej ideą przewodnią po dzień dzisiejszy, pomimo zmieniających się warunków, przez które przechodzi polska kinematografia.


Tarnowska Nagroda Filmowa organizowana jest w formie festiwalu, co stwarza możliwość zaproponowania odbiorcom programu o różnorodnym charakterze. Na program Tarnowskiej Nagrody Filmowej składają się:
 - projekcje konkursowe
 - warsztaty filmoznawcze
 - projekcje dodatkowe, o charakterze monograficznym lub retrospektywnym
 - spotkania z twórcami, krytykami, ludźmi filmu
 - wystawy
 - koncertyProjekcje konkursowe, to projekcje wybranych filmów posiadających wysokie walory artystyczne lub mających wyjątkowe znaczenie dla polskiej  kinematografii, wprowadzone do dystrybucji kinowej w okresie pomiędzy kolejnymi edycjami Nagrody. Doświadczenia lat ubiegłych pokazały, że filmy prezentowane w projekcjach konkursowych  były pokazywane premierowo i jednorazowo dając publiczności jedyną możliwość zapoznania się z dorobkiem polskiej kinematografii danego roku nie znajdującym miejsca w komercyjnym repertuarze kina, co jest niewątpliwym atutem naszego przedsięwzięcia, w programie prezentowane są ciekawe i wartościowe filmy, również takie, których  Telewizja Polska jest producentem lub współproducentem.Filmy prezentowane na projekcjach konkursowych oceniane są przez trzy niezależne gremia Jury, które mają za zadanie wybrać najlepszy film, a jego reżyser uhonorowany zostaje nagrodą w postaci statuetki. Pierwszym ze wspomnianych gremiów jest Jury TNF, składające się z przedstawicieli różnych środowisk kulturotwórczych naszego miasta i regionu. Jury TNF obraduje pod przewodnictwem twórcy profesjonalnie zajmującego się sztuką filmową, twórcy powszechnie uznanego w tej dziedzinie za autorytet, mającego jednocześnie wpływ na kreowanie wizerunku polskiej kinematografii.Dotychczas Przewodniczącymi Jury TNF byli m.in.; Krzysztof Krauze, Dorota Kędzierzawska, Maciej Dejczer, Janusz Zaorski, Jan Nowicki. W tym roku nasze  zaproszenie do przewodniczenia Jury przyjął wybitny reżyser i wybitna postać polskiego kina pan Janusz Morgenstern. W składzie Jury oprócz wybitnych przedstawicieli środowisk kulturotwórczych regionu zasiądą także Dyrektor Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni Pan Maciej Karpiński i  Dyrektor Artystyczny 18 TNF, reżyser Andrzej Kotkowski.


 


Jury TNF, przyznaje reżyserowi wybranego i tym samym uznanego za najlepszy film festiwalu Statuetkę Leliwity. Drugą z nagród, Statuetkę Jury Młodzieżowego, przyznaje Jury Młodzieżowe. Złożone jest ono z reprezentantów szkół średnich i wyższych naszego miasta. Tym samym nagroda ta w znaczącym stopniu jest unaocznieniem gustów i oczekiwań młodego odbiorcy, a jednocześnie jest wyrazem tego, czego młode pokolenie na dzień dzisiejszy  oczekuje od twórców polskich filmów. Trzecim z gremiów oceniających filmy jest publiczność, przyznająca w drodze plebiscytu swoją nagrodę Statuetkę Maszkarona.


Ponadto regulamin TNF pozwala Jury TNF przyznawać twórcom, nagrody dodatkowe Srebrne Statuetki  Leliwity, za inne wybitne wartości, mające wpływ na kształt filmu, takie jak: zdjęcia, muzyka, scenariusz, czy wybitne kreacje aktorskie.
Wszystkie te wymienione nagrody mają charakter opiniotwórczy, stając się wyrazem opinii publiczności i lokalnych środowisk kulturotwórczych. Nagrody te zyskały już uznanie wśród twórców, o czym może świadczyć fakt, że nagrodzeni artyści wpisują je do swojego dorobku artystycznego wśród innych znaczących nagród.Na przestrzeni tych 17 lat nagrodzonymi byli m. in.; Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Domaradzki, Ryszard Bugajski, Jacek Bławut, Andrzej Barański, Teresa Kotlarczyk, Robert Gliński, Wiesław Saniewski, Janusz Zaorski, Jerzy Stuhr,  Michał Lorenc,  Janusz Kijowski, Krzysztof Krauze, Maciej Dejczer, Jan Jakub Kolski, Andrzej Kondratiuk, Dorota Kędzierzaska, Maja Ostaszewska, Małgorzata Szumowska, Łukasz Barczyk, Sławomir Fabicki, Yurek Bogayewicz, Piotr Trzaskalski, Marek Lechki, Jerzy Trela.Jak widać z przytoczonych powyżej nazwisk, tarnowskie nagrody powędrowały do twórców już uznanych jak również do twórców będących przedstawicielami najmłodszego pokolenia.


 


W tym roku opinię swoją wyrażą również tarnowscy dziennikarze, reprezentanci lokalnych mediów, wybierając najlepszy film festiwalu. Ponieważ Tarnowska Nagroda Filmowa ma być okazją do spotkania się z polskim filmem w szerszym aspekcie, towarzyszą jej oprócz prezentacji bieżącego repertuaru filmowego, także wcześniej wymienione inne imprezy o charakterze filmowym. Do nich zaliczyć należy spotkania z twórcami filmowymi, spotkania z laureatami nagród, krytykami, recitale, koncerty czy wreszcie wystawy, np. w 2000r. podczas XV TNF wystawa plakatu pt. „Kino Andrzeja Dudzińskiego”, będącego zarazem autorem plakatu tej edycji  TNF, czy w 2003r. wystawa znanego fotografika Wojciecha Pruszcza prezentująca portrety najwybitniejszych przedstawicieli świata filmu, a w tym roku zaprezentujemy wraz z Galerią Miejską w Tarnowie obrazy znanego reżysera Jerzego Skolimowskiego.Podczas festiwalu w ramach wspomnianych już wyżej imprez towarzyszących, odbywają się ponadto,  tematyczne przeglądy filmowe (projekcje retrospektywne), w których staramy się przybliżyć widzom dorobek naszej kinematografii, przypominając filmy które odegrały znaczącą dla niej rolę. Przybliżamy w nich sylwetki wybitnych dla polskiej kinematografii twórców np. reżyserów czy aktorów. Przeglądy te w głównej mierze skierowane są do młodej grupy odbiorców - młodzieży szkół średnich i wyższych mogącej w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę o  filmie. Podczas ostatniej edycji zaprezentowaliśmy wybrane filmy z dorobku reżysera Andrzeja Kotkowskiego powołanego na dyrektora artystycznego 17 TNF i będącego nim również w br. a tym razem pokażemy podczas projekcji retrospektywnych 3 filmy przewodniczącego Jury 18 TNF Pana Janusza Morgensterna („Jowita”, „Trzeba zabić tę miłość”, „Żółty szalik”)


Kolejną z propozycji festiwalu, skierowaną do młodzieży, są warsztaty filmoznawcze, podczas  których w tym roku zaprezentujemy tarnowskiej młodzieży uczelnie artystyczne, którymi będą: Akademia Filmu i Telewizji oraz Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, a które przedstawią jej wykładowcy: reżyser Andrzej Kotkowski, Robert Wyszyński, Janusz Fogler  Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików, pan Andrzej Jaroszewicz - Prezes Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego.Zadaniem warsztatów, podobnie jak i  wspomnianych wyżej przeglądów retrospektywnych jest przybliżanie i poszerzanie młodemu pokoleniu, wiedzy o filmie. Charakter tej propozycji pozwala w bardziej atrakcyjny sposób zaprezentować młodzieży wiedzę o filmie, gdyż prowadzący wykłady zaproszeni twórcy dzielą się doświadczeniami zawodowymi, co na pewno jest dla uczestników bardzo ciekawe.


 


Dotychczas warsztaty prowadzili: Dorota Kędzierzawska - reżyser, Artur Reindhardt - operator, Krzysztof Krauze - reżyser i scenarzysta, Maciej Dejczer - reżyser, Maciej Karpiński - scenarzysta, Andrzej Jaroszewicz - operator, Ryszard Jaźwiński - dziennikarz, Andrzej Kotkowski – reżyser. Mamy więc nadzieję, iż także i  tegoroczne warsztaty będą nadal dla młodzieży jedną z atrakcyjniejszych form programu i będą cieszyć się dużą frekwencją, tak jak miało to miejsce dotychczas.


 


Tematycznie  warsztaty nawiązywać będą do kolejnej, nowej w tym roku propozycji programu wprowadzonej po raz pierwszy. Propozycją tą będzie Przegląd filmów niezależnych z programu KinOffala, w którym nagrodę dla najlepszego twórcy przyzna publiczność podczas plebiscytu. Wybrane filmy kina niezależnego zaprezentujemy w „NOCNYM MARATONIE FILMOWYM”
Nagroda będzie miała charakter symboliczny w postaci  statuetki  jak również pragniemy aby była nagrodą finansową ( to uzależniamy od pozyskanych środków finansowych).Mamy nadzieję, że prezentacja takich filmów będących zjawiskiem bliskim młodemu pokoleniu pozwoli młodym widzom silniej utożsamiać się  z naszym festiwalem, z polskim filmem, jak również młodym początkującym twórcom da możliwość zaprezentowania swoich dokonań ułatwiając im drogę do dalszej twórczej pracy.


 


Wspominając o nowych Nagrodach pragniemy zaznaczyć, iż nadal kontynuować będziemy przyznawanie nagrody za najlepsze zdjęcia, która pojawiła się po raz pierwszym w ubiegłym roku. Nagroda ta nosi nazwę PARALAKSA ( jest to statuetka  i jest również nagrodą finansową) a przyznawana jest przez Stowarzyszenie Polskich Twórców Obrazu. W 2003r. pierwszym laureatem został Tomasz Bagiński autor filmu „Katedra”.

W tym roku  w pokazie konkursowym zaprezentujemy 10 wybranych filmów, które zgodnie z założeniem festiwalu wprowadzone zostały do dystrybucji pomiędzy edycjami festiwalu, a będą nimi:

”CIAŁO” reż. Tomasz Konecki, Andrzej Saramonowicz
”PRZEMIANY” reż. Łukasz Barczyk
”PORNOGRAFIA” reż. Jan Jakub Kolski
”ZERWANY” reż. Jacek Filipiak
”UBU KRÓL” reż. Piotr Szulkin
”SYMETRIA” reż. Konrad Niewolski
”ŻUREK” reż. Ryszard Brylski
”WARSZAWA” reż. Dariusz Gajewski
”BIAŁA SUKIENKA” reż. Michał Kwieciński
”POGODA NA JUTRO” reż. Jerzy Stuhr

Filmom towarzyszyć będą spotkania z twórcami a nasze zaproszenie przyjęli, Jan Peszek, Ryszard Brylski, Maciej Stuhr, Artur Detmer, z pozostałymi twórcami trwają rozmowy.

Na uroczystym zakończeniu, które poprowadzi Pan Maciej Orłoś, nagrody odbiorą laureaci 17 TNF: Marek Lechki,  Jerzy Trela, Piotr Trzaskalski i liczni goście oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury w osobie Podsekretarza Stanu Pana Macieja Klimczaka.Na zakończenie odbędzie się koncert zespołu „Alchemik”.
 
Poniżej podajemy Państwu ceny biletów na wszystkie nasze propozycje, sądząc, że nie są one wygórowane, gdyż impreza nasza ma służyć promocji polskiego filmu.
Bilety na filmy Janusza Morgensterna  5,- zł
Bilety na pojedyncze filmy konkursowe  10 zł
Bilet na koncert i uroczyste zakończenie 15,- zł
Bilet na „Noc Filmową” 5,- zł
Wpis na warsztaty filmoznawcze 15,- zł  
Karnet na całość (bez filmów J. Morgensterna, warszatów i nocy filmowej) 40,- zł, ulgowy 30,- zł


 


Dyrektor
Tarnowskiej Nagrody Filmowej
Anna Grygiel


 

Komentarze...