Są środki na rehabilitację zawodową
access_time 2004-11-02 21:57:33

Gmina Miasta Tarnowa dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi PFRON przeznaczonymi w 2004 roku na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Ze środków tych mogą skorzystać:Rehabilitacja zawodowaI. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne na:1) zwrot dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniesionych na:
a) przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z niepełnosprawności,Zwrot kosztów nie może przekraczać 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ono 2.230,53 zł) za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej2) zwrot kosztów:
a) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności umożliwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (wysokość zwrotu stanowi iloczyn najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu).
b) szkolenia zatrudnionych u pracodawców osób niepełnosprawnych (wysokość refundacji wynosi do 75 % kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę).II. Indywidualne osoby niepełnosprawne na:1) pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, (w wysokości do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia i z możliwością umorzenia jej połowy po 2 latach prowadzenia działalności),
2) dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej.Szczegółowe informacje i druki można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 pokój 12, tel. 6312827 i 6312828 lub na stronach internetowych Miasta www.tarnow.plRehabilitacja społeczna.
Indywidualne osoby niepełnosprawne (dzieci i dorośli) na:1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (wysokość dofinansowania uzależniona jest od wieku, nauki i stopnia niepełnosprawności i waha się od 27 do 18 % przeciętnego wynagrodzenia).Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym, których dochód nie przekracza:
a) na osobę w gospodarstwie domowym 50 % przeciętnego wynagrodzenia,
b) w przypadku osoby samotnej 65 % przeciętnego wynagrodzenia.2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niz. 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia),3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny( wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niz. 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia),4) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (wysokość dofinansowania wynosi do 100 % udziału własnego w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany oraz do 150 % sumy kwoty tego limitu wyznaczonego przez NFZ i wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit).
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje osobom, których dochód nie przekracza:
a) na osobę w gospodarstwie domowym 50 % przeciętnego wynagrodzenia,
b) w przypadku osoby samotnej 60 % przeciętnego wynagrodzenia.Szczegółowe informacje i druki można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Matki Bożej Fatimskiej 9, pokój nr 1, tel. 6276147 lub na stronach internetowych miasta. www.tarnow.pl


 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A