Restrukturyzacja oświaty po tarnowsku
access_time 2004-12-15 21:25:26

Zanosi się na gorącą czwartkową sesję Rady Miasta. Jak już informowaliśmy, radni dyskutować będą o propozycjach likwidacji niektórych tarnowskich szkół. Na zwołanej konferencji prasowej, wiceprezydent Wojciech Magdoń przedstawił plany restrukturyzacji oświaty w Tarnowie oraz motywację planowanych kroków.

[[fotka1]]Decyzję podejmą radni. Urząd Miasta składa propozycję tzw. Uchwał Intencyjnych. Jak mówi Pan Wojciech Magdoń - główną przyczyną proponowanych zmian jest demografia. Ciągle spada liczba urodzeń, tak w Polsce, jak i w Tarnowie. Niekorzystne również są prognozy demograficzne GUS. W 2015 roku w systemie oświaty w Polsce, może ubyć 2,54 mln osób. W Tarnowie, w roku 1983 urodziło się 2325 dzieci, a w roku 2003 - tylko 889. Szacunkowy spadek liczby uczniów w Tarnowie, w roku 2005/2006, wyniesie co najmniej 1140 uczniówDrugą wskazywaną przez wiceprezydenta potrzebą przeprowadzenia zmian, jest konieczność oszczędności finansowych i zmiany struktury wydatków na oświatę, czyli mniej na płace, a więcej na remonty szkół. Najważniejsze potrzeby remontowe to m.in Szkoła Muzyczna, Gimnazjum Nr 7, Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 5 i sale gimnastyczne w kilku szkołach.Potrzeby te szacowane są na kwotę 70 mln zł. „Bez racjonalizacji wydatków oświatowych, w ogóle nie jesteśmy w stanie ich zrealizować. Możemy tylko mówić o dalszej dekapitalizacji bazy szkolnej” – podkreśla Pan Magdoń.Szkoły planowane do likwidacji to:Zespół Szkół Kolejowych – 3 klasy LO, które pozostaną, zostaną przeniesione do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych na ul Brodzińskiego.Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych – Szkoła funkcjonuje w budynku, który nie jest własnością miasta. Umowa najmu została wypowiedziana w zeszłym roku. Z powodu długiego okresu wypowiedzenia wynikającego z umowy, rozwiązanie jej stanie się faktem dopiero w roku 2008. W związku z tym nie planuje się wyprowadzenia z budynku wszystkich szkół. Zostaną te o 3 letnim cyklu kształcenia i do nich tylko w roku przyszłym będzie dokonywany nabór uczniów. Nie będzie już naboru do Technikum Mechanizacji Rolnictwa, ale ten kierunek kształcenia planuje otworzyć Zespół Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych. Zostanie zlikwidowany też internat, a warsztaty zostaną podporządkowane Tarnowskiemu Centrum Kształcenia Praktycznego.Przedszkole Nr 2  - Jak poinformował Pan Magdoń, istnieje zgoda lokalnej społeczności na tę likwidację.Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – Likwidacja ma polegać na nie dokonywaniu naboru to tej szkoły.Tarnowskie Centrum Edukacji -  Nie będzie już naboru do szkół młodzieżowym w tej placówce.Szkoła Nr 5 – Sytuację tej placówki określił Pan Magdoń słowami „Szkoła ma pecha, ze względu na swoje położenie, bo obwód tej szkoły jest łatwy do rozdziału, ze względu na to bliskość szkół Nr 8, 9 i 15. Odległość uczniów do nowej szkoły nie zmienia się w sposób znaczącyJa i Pan prezydent nie jesteśmy za tym, aby tę szkołę wyrwać ze środowiska. Istnieje tam możliwość stworzenia szkoły niepublicznej, prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego. Taka propozycja została złożona społeczności tej szkoły”. Likwidacja szkoły ma polegać na nie dokonywaniu naboru do klas pierwszych.Pod adresem http://www.tarnow.pl/urzad_miasta/oswiata/index.php  została utworzona tzw. strona oświatowa, gdzie również znajdziecie informacje w tym temacie.Prezentujemy program strategii oświatowej naszego miasta, oraz wykresy danych statystycznych, dotyczących demografii i sytuacji w tarnowskich szkołach, które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Urzędu Miasta.Strategia oświatowa miasta TarnowaCelem edukacji jest człowiek. Aby określić nasze działania zmierzające do poprawy edukacji na terenie miasta Tarnowa musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jaki winien być absolwent tarnowskiej szkoły w bliższej i nieco dalszej przyszłości?Wizja absolwentaCzłowiek – dobry, wrażliwy i myślący, przedsiębiorczy i tolerancyjny, otwarty i sprawny. Wrażliwy – życzliwy ludziom, otoczeniu, wrażliwy na przyrodę i piękno, chętnie służy pomocą. Myślący – samodzielnie analizuje sytuację, twórczo rozwiązuje problemy, wykorzystując posiadaną wiedzę, zna dobrze przynajmniej dwa języki.Przedsiębiorczy – jest samodzielny, szukający własnych rozwiązań, łatwo przystosowujący się do nowego, umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji, wykazuje inicjatywę i odpowiedzialność za swoje działania.Tolerancyjny – szanuje siebie i innych. Sprawny – dba o zdrowie, sprawność fizyczną i psychiczną, uprawia sporty i czynną rekreację, bierze udział w życiu kulturalnym.Osiągnięcie tak sformułowanego celu jest możliwe, jeżeli działania samorządu miasta Tarnowa jako organu prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych zostaną nakierowane na maksymalne wykorzystanie mocnych stron i szans jakie Tarnów w zakresie oświaty posiada oraz eliminowaniu zagrożeń  i słabych stron tarnowskiej oświaty.Cel strategiczny: Absolwent tarnowskiej szkoły człowiekiem wrażliwym i myślącym, przedsiębiorczym i tolerancyjnym, otwartym i sprawnym.Podcel strategiczny: Tarnów ważnym ośrodkiem edukacyjnym środkowo-wschodniej Małopolski. 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A