Akcje dla pracowników w ZA
access_time 2005-10-11 17:02:15
360 tysięcy akcji o wartości 18 milionów złotych czeka na pracowników Zakładów Azotowych. Ponad 11 tysięcy osób jest uprawnionych do ich nieodpłatnego otrzymania.

Lista pracowników zostanie wywieszona 18 października na tablicach ogłoszeń ZA. Wartość jednej akcji to 50 zł. Ilość otrzymanych akcji będzie zależała od ilości przepracowanych lat.  Zatrudnieni otrzymają od 1 do 39 akcji.

 

Nie tylko pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji. O wpisanie na listę może się starać również  rodzina osoby, której przysługiwały akcje. W takim wypadku rodzina będzie musiała przeprowadzić postępowanie spadkowe.

 

Pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy (18 października) do 2 listopada mogą złożyć pisemne reklamacje w Biurze Polityki Personalnej i Płac Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do 15 grudnia. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

 

Pracownicy będą zobowiazani do zatrzymania akcji przez dwa lata.

 

BB

 

Kalendarz działań związanych z procedurą nieodpłatnego nabycia akcji ZAT S.A. przez uprawnionych pracowników:

 

 3 października br. – skuteczne powiadomienie ZAT S.A. przez Ministra Skarbu Państwa  o ilości akcji ZAT S.A. przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia na rzecz uprawnionych pracowników (360 tys. akcji, o łącznej wartości 18 mln złotych, liczba uprawnionych – 11 365 osób)

 

do 14 dni od daty 3.X. - przygotowanie i uzgodnienie z MSP treści ogłoszenia kierowanego do zainteresowanych za pośrednictwem mediów o rozpoczęciu procedury zbywania akcji; ogłoszenie zawiera następujące informacje: termin i miejsce wywieszenia listy uprawnionych osób, sposób reklamacji i weryfikacji listy; sporządzenie listy osób uprawnionych z załączonym stażem pracy w przedsiębiorstwie państwowym, Spółce i łącznego

 

12 października - ukazanie się ogłoszeń w mediach (także strona www ZAT S.A.)

 

18 października – upublicznienie listy osób uprawnionych do nieodpłatnego otrzymania akcji ZAT S.A., z załączonym stażem pracy w przedsiębiorstwie państwowym, Spółce i łącznego poprzez zamieszczenie listy w wyznaczonych miejscach tj. tablice ogłoszeń wewnątrz ZAT S.A., przy bramach wejściowych (1,3), w budynku administracyjnym ZAT S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 (lista zawiera 11 365 nazwisk, liczy 300 stron, na powierzchnię 15m kwadratowych)

 

2 listopada – termin, do którego pracownicy w przypadku niezgodności składają informację, co do stażu swojej pracy w ZAT; reklamacje uwzględnianie tylko do tego dnia;powołanie komisji do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji pracowników; rozpatrzenie reklamacji; ewentualna korekta i weryfikacja listy; ponowne upublicznienie tak zweryfikowanej listy, sposób i miejsce - analogicznie jak 18 października

w ciągu 14 dni od weryfikacji – uzgodnienia ze związkami zawodowymi, co do liczby akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup stażowych (10 grup); przesłanie listy do MSP wraz z przykładowo wypełnioną umową, po akceptacji – przygotowanie indywidualnych umów, rozpoczęcie ich podpisywania z uprawnionymi pracownikami; po podpisaniu umowy pracownik staje się akcjonariuszem firmy, wraz z umową otrzymuje świadectwo akcjonariusz  uprawniające go do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;    

 

Termin zakończenia całej operacji związanej z nieodpłatnym zbyciem akcji ZAT S.A. na rzecz uprawnionych pracowników upływa 15 grudnia 2006 roku.

 

 

 

Komentarze...