Kwalifikacje za Unijne pieniądze
access_time 2006-03-13 14:48:02
Pierwsza grupa 134 osób ukończyła warsztaty językowe (angielski, niemiecki i francuski) organizowane przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie (MWSE) w ramach 1-szej edycji Projektu „Wzrost kompetencji językowych osób aktywnych zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .
 =Projekt skierowany był do osób, pracujących chcących  zwiększyć i dostosować swoje kwalifikacje zawodowe do potrzeb regionalnego rynku pracy. Dalszych 75 osób nadal uczestniczy w 2-giej edycji realizacji tego Projektu.

Dofinansowanie wyniosło 90%, można więc było  za symboliczną kwotę 100 zł skorzystać ze 100 godzin rocznego kursu językowego, otrzymując również komplet darmowych podręczników.
Kursy te spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem społeczności lokalnej - liczba osób chętnych znacznie przekroczyła liczbę miejsc jakimi dysponowała MWSE.

Uczestnicy 1-szej edycji ,  którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym otrzymali stosowne certyfikaty. Średnia ocen wyniosła blisko 4,5. Świadczy to o dużym zaangażowaniu zarówno kursantów, jak i prowadzących te kursy lektorów  Studium Języków Obcych MWSE. Z ankiet przeprowadzanych wśród uczestników wynika, że bardzo wysoko oceniają warsztaty językowe organizowane przez MWSE  zarówno pod względem jakości nauczania , pracy lektorów, jak i pod względem organizacyjnym i lokalowym. Również prowadzący zajęcia pozytywnie oceniają motywację, postępy w nauce i solidność kursantów.

Jak wynika z przeprowadzonych przez Studium Języków Obcych MWSE badań większość uczestników nie zdecydowałaby się na zapisanie na odpłatny kurs językowy gdyby nie miała możliwości wzięcia skorzystania z dofinansowania. Najczęściej podawanym powodem  są względy finansowe. Ceny kursów językowych na rynku są dosyć wysokie.  Równocześnie osoby te przyznają, że znajomość języków obcych jest konieczna , zwłaszcza po przystąpieniu Polski do UE. Blisko 90% uczestników zadeklarowało zainteresowanie kontynuacją nauki języka w ramach kolejnych projektów współfinansowanych przez UE, a ponad połowa  gotowa jest kontynuować naukę nawet jeżeli nie będą mogli skorzystać z dofinansowania.
Co istotne większość uczestników przyznaje, że dzięki temu Projektowi zwiększyła się ich wiedza na temat UE i jej roli we współfinansowaniu inicjatyw edukacyjnych, a wszyscy są zgodni, że w naszym regionie potrzebne są kolejne  projekty językowe realizowane z funduszy unijnych.

„Mamy ogromną satysfakcję, że uczestnicy kursów docenili nasze starania o wysoki poziom zajęć oraz, że umożliwiliśmy w ten sposób naukę języka osobom, które bez naszej inicjatywy być może nie zdecydowałyby się na podnoszenie swoich kwalifikacji. Mamy również nadzieję, że po zakończeniu kursów będą kontynuowały naukę języków obcych.”

Osoby noszące się z zamiarem skorzystania z tego typu programów szkoleniowych powinny jednak mieć świadomość jakie zobowiązania przyjmują na siebie. Przede wszystkim  nie można   zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania, należy systematycznie uczestniczyć w zajęcia, pisać testy sprawdzające osiągnięcia i wypełniać ankiety ewaluacyjne, które przygotowuje Organizator ( w tym wypadku MWSE) . Ponadto po zakończeniu kursu jego uczestnicy mają obowiązek pozostawania w kontakcie z Organizatorem, który będzie monitorować jak uzyskanie dodatkowych kwalifikacji wpływa na rozwój ich kariery zawodowej.

Również instytucje przystępujące do konkursów na realizację projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków UE i budżetu państwa  muszą być świadomość odpowiedzialności i nakładu pracy związanych z przeprowadzeniem takiego projektu.

%%br%%
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A