Lepiej ze środowiskiem w Tarnowie
access_time 2006-09-07 09:49:07
Poprawa czystości w Tarnowie jest widoczna zarówno przy analizie stężeń poszczególnych zanieczyszczeń jak i porównaniu do innych miast regionu i kraju - wynika z najnowszej corocznej informacji o stanie środowiska w Tarnowie.
W powietrzu zmniejszyły się stężenia zanieczyszczeń m.in. chloru, chlorowodoru, czy bardzo niebezpiecznego rakotówrczego benzo(a)pirtenu. W normie występowały też dwutlenek siarki i azotu, ksylen, toluen. Zwiększyło się stężenie formaldehydu, choć największe zakłady nie zanotowały wzrostu emisji tego związku. W sezonie grzewczym notowano przekroczenia norm dla pyłu, co było wynikiem "niskiej" emisji z lokalnych źródeł grzewczych.
Stężenia dwutlenku siarki, azotu czy pyłu w powietrzu są w Tarnowie zdecydowanie mniejsze niż np. w Krakowie, Bielsku-Białej, Rybniku czy Rzeszowie.

Od kilku lat rośnie hałas w Tarnowie, zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych. Dlatego w ramach "Programu ochrony przed hałasem" opracowanego przez magistrat budowane są ekrany akustyczne, sadzona jest zieleń izolacyjna wzdłuż dróg oraz poprawiany jest stan nawierzchni. Także zmiany w organizacji ruchu mają na celu zwiększyć jego płynność, co wpływa zarówno na ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i na zmniejszenie hałasu.
W 2005 roku posadzona ponad tysiąc drzew i 10 i pół tysiąć krzewów w pasach drogowych. Zalesiono również 1 ha wokół składowiska odpadów w Tarnowie - Krzyżu (5.800 brzóz i modrzewi). Kolejnych 100 drzewek posadzono w ramach akcji "Drzewko za butelkę".

Przybyło także 5 nowych pomników przyrody. Obecnie w Tarnowie jest 37 pomników przyrody żywej i nieożywionej, rezerwat przyrody Debrza i kilka parków. Do ciekawszych przyrodniczo terenów miasta, nie objętych ochroną, należą: kompleks "Stawów Krzyskich" wraz z przyległymi lasami i gruntami rolnymi, składowisko ZA "Czajki", dolina rzeki Białej i Dunajca, oraz lasy (Lipie, Góra św. Marcina, Soślina), starorzecze rzeki Białej w rejonie ul. Rudy-Młyny, okolica zbiornika Kantoria.

Woda w Dunajcu w rejonie Tarnowa, na których znajdują się ujęcia wody są zaliczane do 2 klasy - czyli sa dobrej jakości. Wody Białej i Wątoku zaliczono do IV i V klasy (niezadowalającej lub złej jakości). Rozpoczęte przez Tarnowskie Wodociągi inwestycje kanalizacyjne, sięgające daleko poza sam Tarnów, w niedługim czasie powinny się przyczynić do poprawy jakości wód zwłaszcza Wątoku i Białej.

W gospodarce odpadami zwiększył się zakres selektywnej zbiórki. Oprócz modelu podstawowego, który od lipca 2006r. objął całe miasto systemem dwupojemnikowym, istnieją systemy uzupełniające: "dzwony", zbiórka niepotrzebnych leków, zbiórka baterii czy butelek PET. Odbierane są od mieszkańców odpady azbestowe, odpady zielone, liście. Osobno są odbierane liście kasztanowców w ramach zwalczania szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka. Cyklicznie prowadzone są akcje "Sprzątanie Świata" "Sprzątanie Wątoku" czy "Wielkie gabaryty".
Informację przygotowano w oparciu o pomiary i dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach, Jednostki Ratownictwa Chemicznego w Tarnowie, Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie, Tarnowskich Wodociągów oraz materiały własne Urzędu Miasta Tarnowa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A