Spotkanie w sprawie Akademii Tarnowskiej
access_time 2007-03-28 15:31:24
Wczorajszy dzień obfitował w wydarzenia natury naukowej. Po konferencji, która odbyła się w Sali Lustrzanej, tarnowski Ratusz był świadkiem pierwszego spotkania Konwentu na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej.

Konwent ten składa się z pięciu osób, które mogą i chcą zrobić wiele w kwestii edukacji wyższej w Tarnowie. Są nimi: Ks. Bp. Wiktor Skworc, Jego Magnificencja Rektor PWSZ prof. Adam Juszkiewicz, Senator prof. Kazimierz Wiatr, Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Spotkanie w tarnowskim Ratuszu było pierwszym, które odbyło się oficjalnie w pełnym składzie Konwentu.

Gospodarz obrad, Bp. Wiktor Skworc, rozpoczął swoje wystąpienie kilka minut po godzinie czternastej. Wezwał on do konsolidacji wysiłków zarówno środowiska edukacji wyższej jak i lokalnej polityki. Zadeklarował też swoją pomoc w dążeniu do powstania Akademii Tarnowskiej. Będzie ona nieodzowna, gdyż Akademia powstać ma dzięki połączeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Wydziału Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wykładowcy WSD wzmocnią kadrę profesorską PWSZ, co zagwarantuje spełnienie ministerialnych warunków co do minimalnej ilości samodzielnych pracowników naukowych na uczelniach ubiegających się o statut uniwersytetu.

Przemawiający później Rektor Juszkiewicz, początkowo wskazał na konieczność zbudowania infrastruktury, a w szczególności budynków, mogących pomieścić sale dydaktyczne i badawcze. Jak stwierdził, niewątpliwym sukcesem było tempo oddania w ręce studentów budynku politechnicznego. Nie wolno jednak - zdaniem prof. Juszkiewicza - osiadać na laurach. Plany budowy kolejnego gmachu, tym razem na potrzeby Instytutu Ochrony Zdrowia wraz z zapleczem sportowym. "Na ten cel uzyskaliśmy od państwa, dzięki wspólnemu wnioskowi posłów ziemi tarnowskiej, siedem milionów złotych". Co więcej, dzięki pomocy Marszałka Romana Ciepieli, projekt Akademii tarnowskiej może liczyć na pomoc z ramienia Unii Europejskiej. Jej przewidywana kwota to niebagatelne siedem milionów euro. O dofinansowanie zwrócono się również do Totalizatora Sportowego, który może wspierać inwestycje związane ze sportem. Z obliczeń Pektora wynika, że łączna pomoc finansowa na nowy budynek dla PWSZ może sięgnąć kwoty 42 milionów złotych.

Według Rektora Juszkiewicza najtrudniejsze będzie jednak skompletowanie kadry naukowej, zapewniającej egzystencję a później szybki rozwój Akademii Tarnowskiej. "Prowadzimy obecnie czternaście kierunków i trudno byłoby, żeby na wsystkich jednocześnie rozpocząć nadawanie tytułu magistra. Na 'pierwszy ogień' pójdzie polonistyka". Jak powiedział rektor, w sprawie potrzebnych samodzielnych pracowników dla polonistyki "mamy już pięć osób i teraz intensywnie poszukujemy szóstej".
Ofertę ze swojej strony złożył tu też ks. Biskup.

Kolejnym kierunkiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, na którym będą przyznawane tytuły magisterskie, jest teologia. Ostatnio Senat PWSZ jednogłośnie zadecydował o zapoczątkowaniu kształcenia teologów na tej właśnie uczelni.
Współpraca między PWSZ oraz Papieską Akademią Teologiczną w Tarnowie, zaowocuje więc w najbliższym czasie prowadzeniem na pierwszej z wymienionych uczelni dwóch kierunków magisterskich.

W dalszej perspektywie pozostanie doprowadzenie do tego, by wszystkie kierunki na dzisiejszym PWSZ, a przyszłej Akademii Tarnowskiej, były kierunkami magisterskimi.

Według Rektora Juszkiewicza kluczem do sukcesu przedsięwzięcia Akademii Tarnowskiej jest nie tylko kształcenie magistrów, ale przede wszystkim prowadzenie badań naukowych z prawdziwego zdarzenia. I w tym przypadku plany Rektora koncentrują się na polonistyce. Według niego, badania naukowe w tym zakresie uruchomić będzie najłatwiej, gdyż warsztat polonisty nie jest tak kosztowny, jak warsztaty badawcze dla kierunków politechnicznych.

Badania naukowe na przyszłej Akademii Tarnowskiej są istotne, gdyż to właśnie na nie przyznawane są pieniądze z Ministerstwa Edukacji. Ministerstwo fundować może nie tylko same badania, ale i narzędzia potrzebne do ich prowadzenia.

W dalszej części spotkania kolejny prelegent, prof. Wiatr, stwierdził, że powstanie Akademii Tarnowskiej będzie motorem do rozwoju środowiska tarnowskiego. To dzięki niej będziemy mogli w przyszłości spodziewać się inwestycji związanych z pozyskiwaniem czystej energii.

Senator Wiatr wspomniał też o kwesti Internetu szerokopasmowego, umożliwiającego transfery na poziomie 10 gigabitów na sekundę. Początkowo służyć ma on tylko Akademii. Później jego zasięg rozszerzyć ma się na szpitale, szkoły i mieszkańców naszego miasta.

Trudnością, z jaką Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa spotkała się, na drodze realizacji do aspiracji uniwersyteckich, było przekonanie Ministerstwa Edukacji, iż wyższe szkoły zawodowe zostały w Polsce powołane w celu kształcenia inżynierów - specjalistów w swoim zawodzie. Zgodnie z tym założeniem wyższe szkoły zawodowe nie powinny przejmować roli ośrodków akademickich. Przyznane przez Ministerstwo dofinansowanie do budowy nowego gmachu PWSZ sugeruje jednak, że działania podjęte przez Konwent i jego członków w postaci organizowania konferencji, ukazywania potencjału naukowego Tarnowa i udziału w Małopolskim Klastrze Czystych Energii oraz Małopolskim Klastrze Technologii Informacyjnych, przyniosły skutek. Zdaje się że w środowisku naukowym przeforsowano opinię, że tarnowskie PWSZ zasługuje na przekształcenie w akademię.

Senator Wiatr poinformował również o powołaniu - we współdziałaniu z Prezydentem Miasta - Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Jego zadaniem będzie tworzenie dobrej atmosfery do prac badawczych. Dzięki niemu polepszyć ma się też kontakt z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi. Temu przedsięwzięciu paptronuje również Jego Ekscelencja Biskup Wiktor Skworc.

Marszałek Roman Ciepiela zaapelował do samorządowców o to, by już zaczęli planować budżet na rok następny, i by w budżecie tym uwzględnione zostały inwestycje wspomagające PWSZ. Do inwestycji takich należy budowanie infrastruktury komunikacyjnej pomiędy Tarnowem i Krakowem, będącym bardzo dużym centrum akademickim. Marszałek miał tu na myśli zarówno drogi jak i szybkie połączenia kolejowe.

Konferencyjną część spotkania Konwentu na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej zakończyło wystąpienie Prezydenta ryszarda Ścigały.
Wyraził on swoje poparcie dla projektu Akademii Tarnowskiej. Poparcie to ma swoje potwierdzenie w czynach. Prezydent na łonie Urzędu Miasta powołał bowiem zespół mający zdiagnozować, jak szerokiego zakresu pomocy udzielić może miasto.

Ryszard Ścigała potwierdził chęć wsparcia ze swojej strony w kwestii zapewnienia mieszkań dla przyszłej kadry naukowej Tarnowa. Na przyszłe potrzeby ma zostać powołana specjalna spółdzielnia mieszkaniowa.
Według Prezydenta należy wesprzeć laboratoria i bibliotekę PWSZ poprzez współpracę Zakładów Azotowych, dysponujących odpowiednim zapleczem. Ryszard Ścigała stwierdził również, że korzystne byłoby powstanie czasopisma naukowego, na łamach którego tarnowscy badacze mogliby publikować przebieg i efekty swoich prac.


Działania na rzecz powstania Akademii Tarnowskiej nabierają rozpędu. Są one coraz skuteczniejsze dzięki wspólnemu poparciu tej idei przez środowiska samorządowe i naukowe. Na powołanie Akademii Tarnowskiej obecnie najbardziej czekają chyba studenci. Wielu z nich chciałoby kontynuować studia na poziomie magisterskim i doktoranckim w swoim regionie. Jeśli szeroko zakrojone plany z nią związane zostana wprowadzone w życie, z biegiem lat pozytywne skutki obecności Akademii odczują wszyscy Tarnowianie.

Tekst: Tomasz Budzik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A